rubicon

Hűség és kiváltság

Kihez és miért volt hű Sopron a középkorban?
18 perc olvasás

Sop­ron azok kö­zé a vá­ro­sok kö­zé tar­to­zik, ame­lyek sor­sát föld­raj­zi hely­ze­tük az át­la­gos­nál messze na­gyobb mér­ték­ben meg­ha­tá­roz­ta. Orszá­gok, sőt po­li­ti­kai rend­sze­rek ha­tá­rán el­he­lyez­ked­ve idő­ről idő­re vá­lasz­ta­ni kény­sze­rült: a ka­pu vagy a vé­dő­bás­tya sze­re­pét játssza­-e. Válasz­tás vagy kény­szer? Tu­da­tos dön­tés vagy aka­rat­lan sod­ró­dás? Ezek a kér­dé­sek a 20. szá­zad di­lem­máit idé­zik. Az aláb­biak­ban még­sem er­ről az idő­szak­ról, ha­nem a kö­zép­kor év­szá­za­dai­ról fo­gok szól­ni, két, a vá­ros szem­pont­já­ból meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű ese­mény­sort felidéz­ve.

Sop­ron a hon­fog­la­lást kö­ve­tően egy ha­tár­vár­me­gye köz­pont­ja lett. Kü­lö­nö­sen nagy te­rü­le­tű és a ró­mai fal­ma­rad­vá­nyok­nak kö­szön­he­tően igen jól véd­he­tő is­pán­sá­gi vá­rá­val már megépí­té­sé­nek ide­jén, a 11. szá­zad­ban több fon­tos ka­to­nai ese­mény ré­sze­se volt. A né­met csá­szár­ság meg-megúju­ló tá­ma­dá­sai (1030, 1043, 1044, 1051, 1052, 1063) fo­lya­ma­to­san ve­szé­lyez­tet­ték a nyu­ga­ti ha­tár­sza­kaszt. Bi­zo­nyo­san Sop­ron

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.