rubicon

Temetések és sírok

A Batthyány-kormány
18 perc olvasás

A Fiu­mei úti sír­kert há­rom leg­na­gyobb ékes­sé­ge há­rom mau­zó­leum: Bat­thyá­ny La­jos, Deák Fe­renc és Kos­suth La­jos mau­zó­leu­ma. A há­rom együtt min­den idők leg­cso­dá­la­to­sabb ma­gyar kor­sza­ká­ra, a re­form­kor­ra, a sza­bad­ság­harc­ra, a kiegye­zés utá­ni gaz­da­sá­gi felemel­ke­dés­re em­lé­kez­tet. De em­lé­kez­tes­sen min­den idők leg­cso­dá­la­to­sabb ma­gyar kor­má­nyá­ra, az el­ső füg­get­len és fe­le­lős ma­gyar kor­mány­ra is. Bat­thyá­nyé­ra, Szé­che­nyié­re, Kos­su­thé­ra, Deá­ké­ra, Eöt­vö­sé­re. És ad­jon erőt. Kor­má­nyok­nak és kor­mány­zot­tak­nak, ha­tá­ron be­lül és kí­vül élő ma­gya­rok­nak, ve­zes­sen el új­ra az ér­dek­egye­sí­tés feleme­lő gon­do­la­tá­hoz és feleme­lő po­li­ti­ká­já­hoz. 

Már az 1843–1844. évi or­szág­gyű­lés ide­jén el­kezd­tek kor­mány­lis­tá­kat összeál­lít­gat­ni az em­be­rek. Az or­szág­gyű­lés al­só­táb­lá­ján ugyanis az el­len­zék több­ség­be ke­rült, és a po­li­ti­ka iránt ér­dek­lő­dők gyors vál­to­zás­ban re­mény­ked­tek. A tit­kos­rend­őrök és be­sú­gók

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.