rubicon

Hősi halált halt

25 perc olvasás
Ma­gyaror­szá­gon a köz­tu­dat­ban mind­máig ele­ven em­lék­ként rög­zül­tek a már­tír­ha­lált halt ara­di és pes­ti vér­ta­núk nevei, de jó­val ke­ve­seb­bet tu­dunk azok­ról, akik a heroikus ­harc­ok során vesz­tették életüket. A hő­si ha­lál utó­lag min­dig meg­di­csőí­ti azt, aki el­szen­ved­te. A ha­di­je­len­té­sek írói el­ra­gad­ta­tás­sal szá­mol­nak be a hő­sök eles­té­ről, idé­zik utol­só sza­vai­kat. Holott a hő­si ha­lál sem­mi­vel sem kel­le­me­sebb, mint bár­mi­lyen más ha­lál­nem – sem az egyik, sem a má­sik ol­da­lon.
Az el­sők

Az egyik el­ső olyan ma­gyar szü­le­té­sű cs. kir. tiszt, aki hő­si ha­lált halt, Fi­áth Pom­pe­jus fő­had­nagy volt, aki a Ga­lí­ciá­ban ál­lo­má­so­zó 6. Würt­tem­berg hu­szár­ez­red­ben szol­gált, ám ami­kor szá­za­da má­jus 28-án ha­zain­dult, meg­pró­bál­ta fel­tar­tóz­tat­ni és jobb be­lá­tás­ra bír­ni le­gé­nyeit. Azok­nak még­sem volt ma­ra­dá­suk, mond­ván, hogy a ha­za ve­szély­ben van.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.