rubicon

Az isaszegi csata, 1849. április 6.

9 perc olvasás
„Rend­be­sze­dés után vissza­vo­nul­tunk – mint utóbb hal­lot­tam – pa­rancs kö­vet­kez­té­ben. Én az üt­kö­ze­tet el­ve­szett­nek hit­tem, nem tud­ván mást, mint ami ve­lünk tör­tént. Így vissza­vo­nu­lá­sun­kat az el­len­sé­ges va­dá­szok go­lyói ál­tal ül­döz­ve foly­tat­tuk; míg egy­szer nagy él­jen kiáltá­so­kat hal­lot­tunk, s rá ke­vés idő­re mi is pa­ran­cso­la­tot kap­tunk a meg­for­du­lás­ra. Az él­je­nek Gör­gei­nek kiál­tat­tak, ki jött a vissza­vo­nu­lást meg­má­sí­ta­ni. Gör­gei­nek jöt­te a le­gény­ség­be új lel­ke­se­dést tá­masz­tott; azért se­bes lép­tek­kel vissza­for­dul­ván, egész a fa­luig men­tünk, s ab­ba be­le ro­ham­mal, de az el­len­ség már nem várt be, fu­tott az esze nél­kül, s így a fa­lut el­fog­lal­tuk, s mi­vel már sö­tét is volt, az üt­kö­zet­nek s az el­len­ség ül­dö­zé­sé­nek vé­ge lett.”
(Rész­let Sza­bó Sa­mu­nak, az I. had­test­ben szol­gá­ló 47. hon­véd­zász­ló­alj szá­za­do­sá­nak visszaem­lé­ke­zé­sé­ből)

1849.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.