rubicon

Vittek vagy nem vittek?

Az 1849. évi erdélyi hadjárat hadifoglyainak sorsa
14 perc olvasás

Amió­ta az 1980-as évek­ben a ha­zai tö­meg­kom­mu­ni­ká­ció­ban is­mét fel­röp­pent a hír: Pe­tő­fi nem esett el az 1849. jú­lius 31-i se­ges­vár–fe­hé­regy­há­zai üt­kö­zet­ben, ha­nem az oro­szok fo­goly­ként ma­guk­kal hur­col­ták, s Szi­bé­riá­ban él­te le hát­ra­lé­vő nap­jait, a tör­té­né­szek időn­ként már-már re­mény­te­len­nek tű­nő küz­del­met foly­tat­nak ez el­len a rém­tör­té­net el­len. 

Hiá­ba de­rült ki, hogy a Bar­gu­zin­ba ku­ta­tó­ex­pe­dí­ciót szer­ve­zők nem mond­tak iga­zat, ami­kor azt ál­lí­tot­ták, do­ku­men­tu­mok so­ra bi­zo­nyít­ja, hogy az oro­szok 1849-ben ma­gyar ha­di­fog­lyo­kat vit­tek ma­guk­kal Oroszor­szág­ba; hiá­ba nem ke­rült elő azóta sem egyet­len er­re vo­nat­ko­zó do­ku­men­tum sem: a le­gen­da tart­ja ma­gát. Egy­re kép­te­le­nebb és kép­te­le­nebb ma­gya­rá­za­tok szü­let­nek an­nak ér­de­ké­ben, hogy a köz­vé­le­mény vég­re el­higgye: ha mást nem is, de Pe­tő­fi Sán­dort biz­to­san ma­guk­kal vit­ték az oro­szok.

Az aláb­biak­ban át­te­kint­jük az ez­zel kap­cso­la­tos „bi­zo­nyí­té­ko­kat”, s pró­bá­lunk vá­laszt ad­ni ar­ra a kér­dés­re, van-e egyál­ta­lán nyo­ma an­nak, hogy az oro­szok – az oszt­rák fél be­leegye­zé­sé­vel vagy ki­ját­szá­sá­val – ma­gyar ha­di­fog­lyo­kat hur­col­tak orosz te­rü­let­re. 

A

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.