rubicon

V. Károly birodalma

20 perc olvasás

Van ab­ban va­la­mi fur­csa és iro­ni­kus, hogy amíg egyes ural­ko­dók egész éle­tü­ket had­já­ra­tok­kal töl­töt­ték, hogy meg­nö­vel­jék az ural­muk alatt ál­ló te­rü­le­tet, ad­dig a vi­lág­tör­té­ne­lem egyik leg­na­gyobb, há­rom kon­ti­nens­re ki­ter­je­dő bi­ro­dal­ma kü­lö­nö­sebb há­bo­rús­ko­dás nél­kül, egy­sze­rűen az ölé­be hul­lott egy sze­ren­csés fia­tal­em­ber­nek. V. Ká­roly nem meg­hó­dí­tot­ta, ha­nem megörö­köl­te bi­ro­dal­mát. Pon­to­sab­ban: a bio­ló­giai vé­let­len­nek kö­szön­he­tően ő kap­ta meg mind­azt, amit bur­gun­diai, kasz­tí­liai, ara­gó­niai és Habs­burg ősei meg­sze­rez­tek.

Ká­roly va­ló­szí­nű­leg Né­met­al­föld­höz kö­tő­dött a leg­szo­ro­sab­ban, hi­szen 1500. feb­ruár 24-én Gent vá­ro­sá­ban lát­ta meg a nap­vi­lá­got, és itt töl­töt­te fia­tal­sá­gát. Né­met­al­föld tar­to­má­nyait a fran­cia ki­rá­lyi csa­lád­ból szár­ma­zó Bur­gun­di-di­nasz­tia von­ta az ural­ma alá, s száz év alatt gaz­dag és kul­tu­rá­lis té­ren is vi­rág­zó fe­je­de­lem­sé­get épí­tett ki Fran­ciaor­szág és a Né­met-ró­mai Csá­szár­ság kö­zött. 1477-ben azon­ban Me­rész Ká­roly elesett, lá­nyát és örö­kö­sét, Má­riát pe­dig III. (Habs­burg) Fri­gyes császár fiá­hoz, Mik­sá­hoz ad­ták fe­le­sé­gül. XI. La­jos fran­cia ki­rály, ki­hasz­nál­va az al­kal­mat, azon­nal ki­sza­kí­tot­ta ma­gá­nak Ar­to­is-t, Pi­kár­di­át, Ne­vers-t és a szű­kebb ér­te­lem­ben vett Bur­gun­di Her­ceg­sé­get. Az örök­ség­nek azon­ban még a fenn­ma­ra­dó ré­sze is igen je­len­tős volt: Me­che­len, Fland­ria, Na­mur, Ha­i­naut, Hol­land, Ze­e­land, Bra­bant, Lim­burg és Lu­xem­burg tar­to­má­nyok­ra

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.