rubicon

Újratemetések Magyarországon a 19–20. században

24 perc olvasás

Az utób­bi két év­szá­zad ha­zai új­ra­te­me­té­sei kö­zül azok az is­mer­teb­bek, ame­lyek­re kor­szak­vál­tá­sok, rend­szer­vál­tá­sok kö­vet­kez­mé­nye­ként ke­rült sor, és ame­lyek egyér­tel­mű kap­cso­lat­ban áll­tak a ko­ra­be­li po­li­ti­kai hát­tér­rel. E tör­té­nel­mi­nek ne­vez­he­tő kö­zös­sé­gi ese­mé­nyek mel­lett azon­ban más tí­pu­sú, pri­vát jel­le­gű új­ra­te­me­té­sek­re is ta­lá­lunk pél­dá­kat, még­pe­dig az elő­ző­nél jó­val na­gyobb szám­ban és szé­le­sebb kör­ben. A pri­vát, csa­lá­di­nak is ne­vez­he­tő új­ra­te­me­té­sek több­nyi­re egy te­me­tő vagy te­me­tő­rész fel­szá­mo­lá­sa­kor, le­zá­rá­sa­kor, te­rü­let­ren­de­zés­kor ke­rül­tek elő­tér­be, és a 19. szá­zad de­re­ká­tól nap­jain­kig min­dig elő­for­dul­tak a ma­gyar te­met­ke­zés­tör­té­net­ben.

Az új­ra­te­me­té­sek a 19. szá­zad­ban ter­jed­tek el Ma­gyaror­szá­gon, de pél­dák a ko­ráb­bi év­szá­za­dok­ból is akad­nak: szent­té ava­tott ural­ko­dóink

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.