rubicon

Trianon-legendák

13 perc olvasás
A 20. szá­za­di ma­gyar tör­té­ne­lem egyik leg­tra­gi­ku­sabb ese­mé­nye a tria­no­ni bé­ke­szer­ző­dés. A ma­gyar köz­vé­le­mény­nek ha­tal­mas szel­le­mi ter­het je­len­tett az ide­gen meg­szál­lás­sal és a bé­ke­szer­ző­dés­sel kap­cso­la­tos megaláz­ta­tás és az odáig ve­ze­tő út fel­dol­go­zá­sa. A ma­gya­rok vi­szo­nyu­lá­sát Tria­non­hoz nem az ön­vizs­gá­ló ma­ga­tar­tás jel­le­mez­te. A sokk oly mér­té­kű volt, hogy kiirt­ha­tat­la­nul ter­jed­tek a gyak­ran ön­fel­men­tést is ma­guk­ban fogla­ló mí­to­szok, le­gen­dák és tév­hi­tek.

Is­me­ret­el­mé­le­ti köz­hely, hogy egyes dol­gok nem­lé­tét nem lehet bi­zo­nyí­ta­ni. Az aláb­bi so­rok sem a cá­fo­lat igé­nyé­vel íród­tak. Meg­vizs­gál­va egyes tria­no­ni le­gen­dá­kat, in­kább ke­let­ke­zé­sük for­rás­vi­dé­ke volt ér­de­kes. Az e tör­té­ne­tek utá­ni nyo­mo­zás szük­sé­ges a tör­té­ne­ti igaz­ság megis­me­ré­sé­hez – már ha van ilyen egyál­ta­lán.

Az Ap­po­nyi-­le­gen­dá­ri­um

Ap­po­nyi Al­bert – az 1920-ban már het­ven­ne­gye­dik évé­ben

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.