rubicon

Szovjet tanácsadók Magyarországon

15 perc olvasás

A szov­jet ta­nács­adók meg­je­le­né­se Ma­gyaror­szá­gon a po­li­ti­kai elit­vál­tás, a gaz­da­ság és a tár­sa­da­lom irá­nyí­tá­sá­ban gya­kor­lat­tal és meg­fe­le­lő szak­mai is­me­re­tek­kel nem ren­del­ke­ző új tár­sa­dal­mi cso­por­tok szín­re lé­pé­sé­nek egyik kö­vet­kez­mé­nye volt. Míg a ma­gyar po­li­ti­kai ve­ze­tés a szov­je­tek ál­tal el­várt felada­tok el­vég­zé­sé­re alkal­mas ká­de­rek hiá­nya miatt igé­nyel­te a ta­nács­adók se­­­gít­sé­gét, Moszk­va ar­ra is fel­hasz­nál­ta őket, hogy nyomást gya­ko­rol­jon, és el­lenőriz­ze az or­szág bel­ső fej­lő­dé­sét.

Ta­nács­adók az erő­szak­szer­ve­ze­tek­nél

A ta­nács­adók fo­ko­za­to­san kiala­ku­ló rend­sze­ré­ben az el­ső „se­gí­tők” a po­li­ti­kai rend­őr­ség­nél je­len­tek meg. A Belügy­mi­nisz­té­rium­ban már 1945 ele­jén fel­buk­kant egy Or­lov ne­vű ci­vil ru­hás GPU-­tiszt, aki a szov­jet po­li­ti­kai rend­őr­ség (GPU) és a ma­gyar po­li­ti­kai nyo­mo­zó ­szer­vek kö­zöt­ti össze­köt­te­tést biz­to­sí­tot­ta. A szov­jet ka­to­nai pa­rancs­nok­ság se­gít­sé­get nyúj­tott a Ma­gyar Kom­mu­nis­ta Párt­nak a Ma­gyar Ál­lam­rend­őr­ség Po­li­ti­kai

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.