rubicon

Szent István egyházmegyéi

19 perc olvasás

A 10–11. szá­zad for­du­ló­ján Eu­ró­pa-szer­te min­den, kül­ső ha­ta­lom alá­ve­tett­sé­gé­től men­tes állam fe­je egy sze­mély­ben a he­lyi egy­ház ve­ze­tő­je is volt, gya­ko­rol­ta a püs­pö­kök ki­ne­ve­zé­sé­nek, egy­ház­me­gyék ala­pí­tá­sá­nak jo­gát. Ezt a fő­pap-fe­je­del­mi sze­re­pet még a Ró­mai Bi­ro­da­lom rom­jain lét­re­jött nyu­gat-­euró­pai bar­bár ki­rály­sá­gok megala­pí­tói vív­ták ki ma­guk­nak, hi­szen né­pük ka­to­li­kus hit­re té­rí­té­sét, az egy­ház­szer­ve­zet megala­pí­tá­sát a pá­pa­ság­tól füg­get­le­nül vit­ték vé­ghez. A ké­sőb­biek­ben azon­ban a pá­pai te­kin­tély a püs­pök­sé­gek szint­je fe­let­ti egy­ház­kor­mány­za­ti egy­ség, az ér­se­ki tar­to­mány megala­pí­tá­sá­nál már min­den­kép­pen igé­nyel­te a ró­mai fő­pap be­leegye­zé­sét, ezt egy he­lyi ural­ko­dó ön­ál­lóan nem te­het­te meg. A tör­té­ne­ti szak­mun­kák­ban Ka­ro­ling-ko­ri ki­rály­mo­dell­ként is em­le­ge­tett, csak a 11–12. szá­zad for­du­ló­­ján, a VII. Ger­gely pá­pa­sá­ga (1073–1085) alat­ti s azt kö­ve­tő egy­ház­po­li­ti­kai küz­del­mek­ben összeom­ló rend­szer fi­gye­lem­be­vé­te­le min­den­kép­pen szük­sé­ges ak­kor, ami­kor a ma­gyar ál­lam­ala­pí­tó egy­ház­me­gye-szer­ve­ző te­vé­keny­sé­gét mu­tat­juk be.

Az első térítési kísérletek

A pogány né­pek ke­resz­tény hit­re té­rí­té­sé­nek el­sőd­le­ges fel­té­te­le volt a püs­pök je­len­lé­te, hi­szen csak ezen egy­ház­ren­di fo­ko­zat bir­to­ko­sa szen­tel­he­tett to­váb­bi püs­pö­kö­ket, va­la­mint pa­po­kat, temp­lo­mo­kat, szent ola­ja­kat, azaz se­gít­het­te elő a ke­resz­tény­ség gyors ter­je­dé­sét. A 10. szá­za­di ma­gyar­ság kö­zött mű­kö­dő el­ső püs­pök azon­ban nem la­tin szer­tar­tá­sú, Ró­má­hoz kö­tő­dő fő­pap volt, ha­nem a kons­tan­ti­ná­po­lyi pát­riár­ka kül­döt­te. A 950-es évek ele­jén Bi­zánc­ban járt észak-­er­dé­lyi tör­zsi ál­lam­fő, a gyula meg­ke­resz­tel­ke­dé­se után egy Hierotheosz ne­vű, Theophülaktosz pát­riár­ka ál­tal fel­szen­telt té­rí­tő püs­pö­köt ho­zott ma­gá­val, aki az em­lí­tett tör­zsi ve­ze­tő ál­tal uralt ré­gió­ban kezd­te meg a té­rí­tést. Te­vé­keny­sé­ge nem le­he­tett kü­lö­nö­seb­ben ered­mé­nyes, de a törzs­fő csa­lád­ja

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.