rubicon

Széchenyi és a lódolga

16 perc olvasás

Az 1825-ben meg­nyi­tott po­zso­nyi or­szág­gyű­lés­re gon­dol­va azon­nal eszünk­be jut Szé­che­nyi­nek a ha­zai tu­dós­tár­sa­ság, azaz a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia ala­pí­tá­sá­ra tett nagy­lel­kű felaján­lá­sa. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy a gróf ugyanek­kor po­li­ti­kai klub ala­pí­tá­sá­ra és ló­ver­seny szer­ve­zé­sé­re is vál­lal­ko­zott. Ma már el­cso­dál­ko­zunk azon, ho­gyan ke­rül­he­tett egy­más mel­lé a leg­te­kin­té­lye­sebb tu­dó­so­kat, író­kat és köl­tő­ket tö­mö­rí­tő tár­sa­ság, il­let­ve a ka­szi­nó és a ló­ver­seny­zés ügye. Szé­che­nyi ter­vei­ben mindezek a dol­gok jól meg­fér­tek egy­más­sal – mert egyazon cél irá­nyá­ba mu­tat­tak.

Szé­che­nyi Ist­ván re­form­el­kép­ze­lé­sei­ben az aka­dé­mia, a ka­szi­nó és a ló­ver­seny­zés egyaránt esz­köz­nek, Ma­gyaror­szág kul­tu­rá­lis és gaz­da­sá­gi felemel­ke­dé­se esz­kö­zé­nek szá­mí­tott. 1825. no­vem­ber 3-án az al­só­táb­la ke­rü­le­ti ülé­sén, ame­lyet a po­zso­nyi Hosszú ut­cá­ban lé­vő me­gye­há­zán tar­tot­tak, Szé­che­nyi egy­évi jö­ve­del­mét (mintegy hat­van­ezer fo­rint éven­te ese­dé­kes ka­ma­tait)

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.