rubicon

Segesvár

Petőfi eleste
25 perc olvasás

A se­ges­vá­ri csa­ta szin­te az egyet­len az er­dé­lyi had­já­rat üt­kö­ze­tei kö­zül, amely­ről a köz­vé­le­mény tud. 

A köz­tu­dat­ban máig ezt te­kin­tik az er­dé­lyi had­já­rat dön­tő üt­kö­ze­té­nek, holott nem volt az. Köz­is­mert­sé­gét az ma­gya­ráz­za, hogy eb­ben az üt­kö­zet­ben tűnt el nyom­ta­la­nul Pe­tő­fi Sán­dor, a for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc köl­tő­je. 

A 19. szá­zad vé­gé­ig nem múlt el év­ti­zed, hogy a köl­tő utol­só óráit és ha­lá­lát il­le­tően újabb és újabb szemta­nú be­szá­mo­ló­ja ne ke­rült vol­na elő.

Er­dély 1849. már­cius vé­gi fel­sza­ba­dí­tá­sa után Bem az ot­ta­ni ma­gyar erők egy ré­szé­vel a Bán­ság meg­tisz­tí­tá­sá­ra in­dult, s csak jú­nius ele­jén – az ál­ta­la ki­vitt s a Bán­ság­ban ma­ra­dó erők nél­kül – tért vissza Er­dély­be. Tá­vol­lé­te alatt folyt az újabb hon­véd­zász­ló­al­jak és más ala­ku­la­tok felál­lí­tá­sa, a lő­szer- és fegy­ver­gyár­tás. Ko­moly gon­dot je­len­tett vi­szont, hogy Al­só-Fe­hér, Tor­da és Ko­lozs me­gyék, va­la­mint Ara­nyosszék te­rü­le­tén a ro­mán fel­ke­lők to­vább­ra is ke­mé­nyen tar­tot­ták ma­gu­kat az ot­ta­ni he­gyek­ben, s a gyu­la­fe­hér­vá­ri

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.