rubicon

Quo vadis, Európa?

12 perc olvasás

A csat­la­ko­zá­si tár­gya­lá­sok­ról szó­ló tu­dó­sí­tá­sok­ban leg­több­ször jog­sza­bá­lyok­ról, in­téz­mé­nyek­ről, felada­tok­ról, ha­tár­idők­ről vagy egy­sze­rűen pénz­ről hal­lunk. 

A nép­sza­va­zás kap­csán Ma­gyaror­szág EU-­tag­sá­gá­nak a tár­sa­da­lom egyes cso­port­jai­ra gya­ko­rolt ha­tá­sa, a „Ki nyer – ki ve­szít?” kér­dé­se áll a po­li­ti­kai vi­ták hom­lok­te­ré­ben. Eköz­ben min­den­ki szá­má­ra egyér­tel­mű: az Eu­ró­pai Unió­ba tör­té­nő be­lé­pés tör­té­nel­mi sors­for­du­lót je­lent. Tag­ál­lam­ként Ma­gyaror­szág is köz­vet­len ré­sze­sé­vé vá­lik an­nak a vi­tá­nak, amely a jö­vő Eu­ró­pá­já­nak po­li­ti­kai, tár­sa­dal­mi be­ren­dez­ke­dé­sét, az in­teg­rá­ciós fo­lya­mat to­váb­bi út­ját meg­ha­tá­roz­za. 

Az eu­ró­pai in­teg­rá­ció gon­do­la­ti gyö­ke­rei több száz év­re nyúl­nak vissza, de az Eu­ró­pai Unió és köz­vet­len jog­előd­jei­nek tör­té­ne­te is több mint öt év­ti­ze­det

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.