rubicon

Pénzhamisítók

A Harmadik Birodalom sátáni praktikái
3 perc olvasás

Ste­fan Ru­zo­witz­ky Pénz­ha­mi­sí­tók cí­mű tör­té­nel­mi film­je má­jus kö­ze­pé­től lát­ha­tó a ha­zai mo­zik­ban. A mű azok­nak az em­be­rek­nek ál­lít em­lé­ket, akik sa­ját aka­ra­tuk el­le­né­re let­tek a ná­ciz­mus ki­szol­gá­lói és egy­ben a vi­lág leg­jobb pénz­ha­mi­sí­tói. Az al­ko­tók a fil­met az egyik utol­só túlélő és szem­ta­nú a nyom­dász, Adolf Bur­ger 2006-ban meg­je­lent köny­vé­re, Az ör­dög mű­he­lye cí­mű me­moár­ra tá­masz­kod­va ké­szí­tet­ték el. A nem­zet­kö­zi kri­ti­ka elis­me­rés­sel fo­gad­ta a múlt­tal ta­buk nél­kül szem­be­né­ző, a 20. szá­za­di em­be­ri sor­so­kat a kö­zép­pont­ba ál­lí­tó al­ko­tást. 

A né­met–oszt­rák kop­ro­duk­ció­ban ké­szült Pénz­ha­mi­sí­tók (Die Fäls­cher) cí­mű mo­zi­film is­mét a köz­vé­le­mény ér­dek­lő­dé­sé­nek hom­lok­te­ré­be he­lyez­te a vi­lág­tör­té­ne­lem leg­na­gyobb pénz­ha­mi­sí­tá­si ak­ció­ját. A Bern­hard Krü­ger SS-tiszt ál­tal ki­gon­dolt ör­dö­gi terv vég­re­haj­tá­sa – az an­gol és az ame­ri­kai gaz­da­ság ha­mis pa­pír­ban­kók­kal tör­té­nő el­le­he­tet­le­ní­té­se – 1942-ben tit­kos

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.