rubicon

Pártok és eszmék a rendszerváltó Magyarországon

23 perc olvasás
Az el­múlt év­ti­zed esz­mei vi­tái­nak cent­ru­má­ban olyan kér­dé­sek áll­tak, mint a de­mok­rá­cia ér­tel­me­zé­se, il­let­ve te­ma­ti­zá­lá­sa, a po­li­ti­kai kö­zös­ség ügye, s hogy va­ló­já­ban mi­ben is áll a po­li­ti­ka lé­nye­ge. A ha­zai pár­tok kö­zött alap­ve­tő esz­mei-fi­lo­zó­fiai kü­lönb­sé­gek ala­kul­tak ki e kér­dé­sek megíté­lé­sé­ben. Az aláb­biak­ban azt vizs­gál­juk, mi­lyen okai van­nak a po­li­ti­kai esz­mék nö­vek­vő sze­re­pé­nek és az erős esz­mei po­li­ti­zá­lás­ból fa­ka­dó konf­lik­tu­sok­nak.

A po­li­ti­kai esz­mék pri­vi­le­gi­zált sze­re­pet ját­sza­nak a po­li­ti­ká­ban. A leg­ne­he­zeb­ben az esz­mék vál­toz­nak, ta­lán azért, mert a po­li­ti­kai esz­me „kon­zer­va­tív” kép­ződ­mény, mond­hat­ni: a ha­gyo­mány ré­sze vagy a ha­gyo­mány ma­ga. Ami­kor egy pár­tot ala­pí­ta­nak, az el­ső teen­dők egyi­ke, hogy esz­mei­leg iden­ti­fi­kál­ja ma­gát, be­le­he­lyez­ked­jék egy év­szá­za­dos tra­dí­ció­ba. A párt esz­mei megala­po­zá­sa per­sze módo­sul­hat, de hosszú tá­von esz­mei önazo­nos­ság nél­kül nem le­het lé­tez­ni. Pri­vi­le­gi­zált sze­re­pe eb­ből az ál­lan­dó igény­ből adó­dik:

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.