rubicon

Orosz intervenció 1849-ben

5 perc olvasás

1849. már­cius vé­gé­re egy­re nyil­ván­va­lób­bá vált, hogy az oszt­rák fél egy­ma­gá­ban kép­te­len lesz le­szá­mol­ni a ma­gyar sza­bad­ság­harc­cal, ezért egy­re töb­ben ve­tet­ték fel azt a le­he­tő­sé­get, hogy orosz csa­pa­to­kat kel­le­ne se­gít­sé­gül hív­ni. Az in­ter­ven­ciót elő­ké­szí­tő tár­gya­lá­sok már már­cius vé­gén meg­kez­dőd­tek, s áp­ri­lis 21-én meg­tör­tént a hi­va­ta­los se­gít­ség­ké­rés. I. Fe­renc Jó­zsef má­jus 1-jén sa­ját ke­zű­leg írt le­vél­ben for­dult Mik­lós cár­hoz ez ügy­ben. A vég­le­ges megál­la­po­dást má­jus 21-én Var­só­ban kö­töt­ték meg.

Auszt­ria az 1833. évi mün­chen­­grä­tzi szer­ző­dés ér­tel­mé­ben szá­­mít­ha­tott Oroszor­szág had­se­re­gé­re, de az oszt­rák kor­mány – presz­tí­zso­kok­ból – nem szíve­sen vet­te vol­na igény­be e se­gít­sé­get. Az orosz in­ter­ven­ció­nak dip­lo­má­ciai kö­vet­kez­mé­nyei is vol­tak, hi­szen Ang­lia és Fran­ciaor­szág be­leegye­zé­se nél­kül a beavat­ko­zás még egy ki­ter­jedt ka­to­nai konf­lik­tus ve­szé­lyét is ma­gá­ban hord­ta.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.