rubicon

Orbán Viktor

11 perc olvasás
A rend­szer­vál­to­zás kez­de­te óta el­telt más­fél év­ti­zed­nek min­den bi­zonnyal Or­bán Vik­tor az egyik leg­na­gyobb for­má­tu­mú po­li­ti­ku­sa. Rend­kí­vül ha­tá­ro­zott és di­na­mi­kus sze­mé­lyi­ség, aki szín­re lé­pé­se óta megoszt­ja a köz­vé­le­ményt. Le­het őt sze­ret­ni, és le­het gyűlöl­ni. Le­het vi­tat­koz­ni po­li­ti­ku­si tel­je­sít­mé­nyé­nek hasz­nos vagy ká­ros vol­tá­ról, de ne­héz el­vi­tat­ni e tel­je­sít­mény nagy­ság­rend­jét – foglalja össze véleményét cikkünk
szerzője az exminiszter­elnök­ről írt legújabb könyvében.

Or­bán Vik­tor üs­tö­kös­ként emel­ke­dett föl a ma­gyar po­li­ti­ka egé­re. Mély­ről, ne­héz kö­rül­mé­nyek kö­zül in­dult; egy kis fa­lu­ból – a szél­ső ház­ból. Ott­hon­ról nem ho­zott po­li­ti­kai örök­sé­get. A csa­lád­tól az erős aka­rat, a ke­mény mun­ká­val va­ló elő­re­ju­tás pél­dá­ját és hi­tét kap­ta, a rend, a fe­gye­lem tisz­te­le­tét – s az utób­biak el­le­ni lá­za­dás ösz­tö­nét. Rend­kí­vü­li föl­haj­tó­erő­ket te­hát, ame­lyek fon­tos for­rá­sai vol­tak si­ke­rei­nek. Ám ezek a föl­haj­tó­erők

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.