rubicon

Mozaikok az oroszországi zsidóság történetéből I.

A cári korszak
8 perc olvasás
A Zó­na, A zsi­dó le­te­le­pe­dé­si öve­zet a cá­ri Oroszor­szág­ban

Oroszor­szág­ban Nagy Pé­ter ko­rá­ban még csak né­hány ki­ke­resz­tel­ke­dett zsi­dó élt, akik kü­lön ural­ko­dói en­ge­déllyel tar­tóz­kod­tak a bi­ro­da­lom­ban. A Len­gyelor­szág fe­lől Be­lo­russziá­ba be­szi­vár­gó ke­res­ke­dő­ket idő­ről idő­re kiűz­ték. Pé­ter ha­lá­la után I. Er­zsé­bet még ural­ko­dá­sa kez­de­tén, 1742-ben el­ren­del­te a zsi­dók el­tá­vo­lí­tá­sát Oroszor­szág­ból. 1762-ben ké­rel­mez­ték vissza­te­le­pü­lé­sük en­ge­dé­lye­zé­sét, de ek­kor még nem jár­tak si­ker­rel. 1764-ben II. (Nagy) Ka­ta­lin jó­vá­hagy­ta a Dnye­pe­ren tú­li Újo­ro­szor­szág­ban (No­vo­rosszi­ja) tör­té­nő be­jegy­zé­sü­ket, ami azt ered­mé­nyez­te, hogy Be­lo­russziá­ban tö­me­ge­sen meg­je­len­tek a zsi­dó ke­res­ke­dők, sőt né­há­nyan en­ge­dély nél­kül be­te­le­pül­tek Szent­pé­ter­vár­ra is, ahol hall­ga­tó­la­go­san meg­tűr­ték őket.

Fotográfia a 19 . század végéről, huszadik század elejéről egy idős ortodox zsidóról

A zsi­dók tö­me­ges be­ke­rü­lé­sé­re a bi­ro­da­lom­ba Len­gyelor­szág felosz­tá­sai után ke­rült sor. 1772-ben a mai Be­lo­russzia te­rü­le­tei vál­tak Oroszor­szág ré­szé­vé, mintegy 100 000 zsi­dó la­kos­sal – itt két kor­mány­zó­sá­got lé­te­sí­tet­tek, a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.