rubicon

Mosonmagyaróvár tragikus napja, 1956. október 26.

Visszaemlékezések
10 perc olvasás

Mo­son­ma­gyar­óvár 1956. ok­tó­ber 26-án mo­dern ko­ri tör­té­ne­té­nek leg­bor­zal­ma­sabb nap­ját él­te át. A for­ra­da­lom ne­gye­dik nap­ján ké­ső dél­előtt a volt ha­tár­őr­lak­ta­nya előt­ti té­ren kö­zel száz ár­tat­lan em­bert ölt meg az ávó­sok gyil­kos sor­tü­ze. „Ju­tal­mul” a te­le­pü­lés a Ká­dár-rend­szer­től a „bű­nös vá­ros” jel­zőt kap­ta. A tra­gi­kus nap ese­mé­nyeit az egyik szem­ta­nú, dr. In­vics Jó­zsef egye­te­mi do­cens írá­sos anya­gán ke­resz­tül idéz­zük fel, aki 1989. jú­nius 7-én ve­tet­te pa­pír­ra gon­do­la­tait. Ahol szük­sé­ges­nek lát­tuk, kiegé­szí­tet­tük más szem­ta­núk em­lé­kei­vel is. Az ese­mé­nyek sod­rá­ban a vi­ta­tott rész­le­tek­nél be­mu­tat­juk az el­té­rő ál­lás­pon­to­kat. Nem kí­ván­tunk vi­szont fog­lal­koz­ni a dr. Gye­pes Ist­ván ve­zet­te, 1957 jú­niu­sá­ban le­foly­ta­tott kon­cep­ciós per­rel, hisz a bí­ró­ság el­fo­gult és kreált vá­dak alap­ján hoz­ta meg íté­le­teit, köz­tük hat ha­lá­lo­sat.

1956.

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta