rubicon

Mérjünk azonos mércével!

7 perc olvasás

A szo­ciál­de­mok­ra­ta párt új­jáala­ku­lá­sa után kiül­döz­het­te ugyan ve­ze­tő­sé­gé­ből az összes zsi­dó­kat, még azt is, aki nem ment szám­űze­tés­be […] A szo­ciál­de­mok­rá­cia ke­resz­tény ve­ze­tői már a dik­ta­tú­ra ide­jén sem ide­gen­ked­tek egy kis zsi­dó­pog­rom gon­do­la­tá­tól, de alap­ter­mé­sze­tük­nek meg­fe­le­lően nem vol­tak eb­ben sem elég ra­di­ká­li­sak és elég ha­tá­ro­zot­tak. Csak ép­pen hogy elül­tet­ték a tö­me­gek kö­zött a „zsi­dó nép­biz­to­sok” el­le­ni han­gu­la­tot, de ma­guk ott ma­rad­tak a „zsi­dó nép­biz­to­sok” ha­tal­má­nak ár­nyé­ká­ban. (Kun Bé­la: For­ra­da­lom­ról for­ra­da­lom­ra. In: Kun Bé­la: Szo­cia­lis­ta for­ra­da­lom Ma­gyaror­szá­gon. Kos­suth Könyv­­kiadó, 1979. 371. o.)

A ma­gyar tár­sa­dal­mi és po­li­ti­kai elit év­szá­za­do­kon át a nagy­bir­to­kos arisz­tok­rá­ciá­ból és a kö­zép­birto­kos köz­ne­mes­ség­ből te­vő­dött össze. Ez még a dua­liz­mus fél

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.