rubicon

Martin Bormann

A Harmadik Birodalom szürke eminenciása
14 perc olvasás

Mar­tin Bormannt sa­ját ko­rá­ban sem is­mer­ték töb­ben, mint ma­nap­ság. Úgy tűnt, hogy nem tar­to­zik a Har­ma­dik Bi­ro­da­lom rend­sze­rét meg­tes­te­sí­tő és a köz­vé­le­mény szim­pá­tiá­ját él­ve­ző ná­ci elit­hez. Szim­bó­lu­ma volt vi­szont an­nak a hű­vös, tech­nok­ra­ta tí­pus­nak, amely nél­kül a rend­szer nem is mű­köd­he­tett vol­na. A re­zsi­met moz­ga­tó fo­gas­ke­re­kek kö­zött az egyik leg­fon­to­sabb moz­ga­tó­ru­gó­vá vált. Már csak ezért is ta­nul­sá­gos le­het megis­mer­ni e fon­tos nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta kar­riert. Ki volt te­hát az egy­kor és még ma is is­me­ret­len Mar­tin Bormann? Min­ta­ná­ci, aki a há­bo­rú évei­ben meg­ke­rül­he­tet­len­né vált, s a Har­ma­dik Bi­ro­da­lom­ban Hit­ler mel­lett alig akadt ná­la fon­to­sabb sze­mély.

Mar­tin Bormann bi­zo­nyos te­kin­tet­ben már ak­kor is jó ná­ci­nak tűnt, ami­kor tény­le­ge­sen még nem sok kö­ze volt az el­ső vi­lág­há­bo­rú után megala­kult és egyelő­re las­san fej­lő­dő moz­ga­lom­hoz. A Nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta Né­met Mun­kás­párt­hoz (NSDAP) tör­tént csat­la­ko­zá­sa előt­ti élet­tör­té­ne­tét ugyanis más ná­ci­kat meg­szé­gye­ní­tő

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.