rubicon

Kitelepítés a Rákosi-rendszerben

15 perc olvasás

Dik­ta­tú­rák­ban ti­pi­kus je­len­ség, hogy egyes ré­te­gek bűn­bak­ká, el­len­ség­gé vál­nak, il­let­ve az­zá te­szi őket a ha­ta­lom. A Rá­ko­si-rend­szer­ben a fő bűn­bak­nak az osz­tály­el­len­sé­get kiál­tot­ták ki. De ha az ’50-es évek kö­ze­péig kö­vet­jük az ese­mé­nye­ket, azt mond­hat­juk, hogy a tár­sa­da­lom­nak vé­gül alig volt olyan ré­te­ge, osz­tá­lya, mely ki­ma­radt az ül­dö­zé­sek­ből. A rend­szer ve­ze­tői és ki­szol­gá­lóik meg­fé­lem­lí­tés­sel, a fé­le­lem ál­lan­dó fenn­tar­tá­sá­val gya­ko­rol­ták a ha­tal­mat és tar­tot­ták el­lenőr­zé­sük alatt a tár­sa­dal­mat. Az ül­dö­zés ak­kor vált tel­jes­sé, ami­kor a ha­tal­mat gya­kor­ló kom­mu­nis­ta ve­ze­tők már egy­mást vá­dol­ták, ve­tet­ték bör­tön­be, vé­gez­ték ki. Az osz­tály­el­len­ség el­le­he­tet­le­ní­té­sé­re, dek­lasszá­lá­sá­ra, lik­vi­dá­lá­sá­ra szov­jet min­ta alap­ján a ki­te­le­pí­tés kü­lön­bö­ző vál­to­za­tait al­kal­maz­ták. 

Ki­ket te­kin­tet­tek osz­tály­ide­gen­nek vagy erő­sebb ki­fe­je­zés­sel osz­tály­el­len­ség­nek? Olyan em­be­re­ket, akik­nek a há­bo­rú előt­ti ma­ga­sabb po­zí­ció­ját, ka­to­nai vagy egyéb rang­ját, va­gyo­nát, tu­laj­do­nát, il­let­ve szár­ma­zá­sát ítél­ték „bűn­nek”. Itt a bűn szót szi­go­rúan a kom­mu­nis­ta ér­tel­me­zés sze­rint, idé­ző­jel­ben hasz­nál­juk. De ide   tar­toz­tak az ön­ál­lóan gon­dol­ko­dók, nagy tu­dás­sal ren­del­ke­zők, mert őket a kom­mu­nis­ta ve­ze­tők ve­szé­lyes­nek tar­tot­ták az   ál­ta­luk el­kép­zelt új tár­sa­da­lom­ra. Az előb­biek hoz­zá­tar­to­zói is az osz­tály­el­len­sé­gek kö­zé so­ro­lód­tak a cse­cse­mő­től az ag­gas­tyá­nig. Osz­tály­ide­ge­nek le­het­tek azok is, akik nem szim­pa­ti­zál­tak az új rend­szer­rel. Az előb­biek­kel együtt ők is po­ten­ciá­lis   ve­szélyt je­len­tet­tek a kom­mu­nis­ta re­zsim szá­má­ra. A po­ten­ciá­lis ve­szély is fon­tos  ki­fe­je­zés, mert a Rá­ko­si-rend­szer ve­ze­tői má­niá­ku­san fél­tek a la­kos­ság egyes ré­te­gei­től, emiatt a ki­te­le­pí­tés a rend­szer pre­ven­tív ak­ciói kö­zé so­rol­ha­tó.

1948-tól

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.