rubicon

Két felkelés Fehérvárott

1848–1849
4 perc olvasás

A volt ko­ro­ná­zó­vá­ros 1848–1849. évi tör­té­ne­te ki­csi­ben tük­röz­te az or­szág tör­té­ne­tét. 1848. szep­tem­ber vé­gén egy ideig a ma­gyar, majd a hor­vát had­erő fő­ha­di­szál­lá­sa volt Szé­kes­fe­hér­vá­rott. 1848 ok­tó­be­ré­ben itt zaj­lott le a meg­szál­ló hor­vát erők el­le­ni egyik sike­res nép­fel­ke­lés. 1849 ja­nuár­já­tól a vá­ros is­mét meg­szállt te­rü­let volt, má­jus­ban vissza­tért a ma­gyar ad­mi­niszt­rá­ció, jú­lius­ban megint meg­szál­lás kö­vet­ke­zett, majd au­gusz­tus­ban a la­kos­ság újabb fel­ke­lé­sé­nek ha­tá­sá­ra a cs. kir. he­lyőr­ség is­mét el­hagy­ta a vá­rost.

Az 1848. ok­tó­be­ri nép­fel­ke­lés

Jelačić hor­vát bán 1848. szep­tem­ber 11-i tá­ma­dá­sát kö­ve­tően a Drá­va vo­na­lán ál­ló ma­gyar had­erő előbb Veszp­rém­be, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra vo­nul­t vissza. A bán csa­pa­tai köz­ben a Ba­la­ton dé­li part­ján nyo­mul­tak elő­re. Mivel at­tól le­he­tett tar­ta­ni, hogy Szé­kes­fe­hér­vár­nál a ma­gyar se­reg ol­da­lá­ba ke­rül­nek, sőt, a Ve­len­cei-tó észa­ki part­ján előbb jut­nak el a fő­vá­ros­ba, mint a Mó­ga Já­nos al­tá­bor­nagy ve­zet­te ma­gyar fő­se­reg, a ma­gyar

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.