rubicon

Képtelenségek könyve

A történelem legnagyobb hamisítása
13 perc olvasás

Heribert Illig nagy hű­hó­val kí­sért köny­vé­nek meg­je­le­né­se a ki­ta­lált kö­zép­kor­ról nem csu­pán a nyu­gat-­eu­ró­pai, ha­nem a ma­gyar tör­té­nel­met is érin­ti. Ha ugyanis a 614 és 911 kö­zöt­ti idő­sza­kot va­ló­ban csu­pán „ki­ta­lál­ták”, azaz ha­mi­sí­tot­ták, ak­kor ne­künk nem volt Magna Hungaria-beli, levédiai és etel­kö­zi tör­té­nel­münk, sőt nem volt hon­fog­la­lás sem, Ál­mos és Ár­pád sem. Ha azon­ban ala­po­sab­ban szemügy­re vesszük a tör­té­nel­mi té­nye­ket – az írott kút­fők mel­lett a ré­gé­szet és más szak­te­rü­le­tek ada­tait is –, ha­mar ki­de­rül, hogy nem a há­rom egy­ko­ri ha­tal­mas­ság ha­mi­sí­tot­ta meg a tör­té­nel­met, ha­nem a könyv szer­ző­je tett ilyen kí­sér­le­tet.

Tör­té­ne­lem­ről szó­ló könyv rit­kán kelt olyan fel­tű­nést, mint Heribert Illig Ki­ta­lált kö­zép­kor (A tör­té­ne­lem leg­na­gyobb idő­ha­mi­sí­tá­sa) cí­mű mun­ká­ja. A fel­tű­nést nem a szer­ző va­la­mely átütő po­zi­tív ered­mé­nye, az ed­di­gi tör­té­ne­ti kép szá­mot­te­vő gaz­da­gí­tá­sa vál­tot­ta ki, ha­nem ép­pen el­len­ke­ző­leg: a szer­ző nem ke­ve­seb­bet ál­lít, mint hogy

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.