rubicon

Ingadozás nélkül?

Mozgások a magyar kommunista vezérkarban, 1945–1956
16 perc olvasás

A ma­gyar kom­mu­nis­ták ve­zér­ka­rá­ban (MKP és MDP Po­li­ti­kai Bizott­sá­ga, Tit­kár­sá­ga) 1945 és 1956 kö­zött két­ség­kí­vül együt­te­sen jelent meg az ál­lan­dó­ság, a sta­bi­li­tás és a vá­rat­lan vál­to­zás. E ta­nul­mány a for­ra­da­lom ki­tö­ré­séig vizs­gál­ja a kom­mu­nis­ta párt ve­ze­tő tes­tüle­te össze­té­te­lé­nek vál­to­zá­sait. A kor­sza­kot a kom­mu­nis­ta párt te­vé­keny­sé­ge alap­ján a kö­vet­ke­ző sza­ka­szok­ra le­het osz­ta­ni:

Po­zí­ció­harc és együtt­mű­kö­dés 1944. de­cem­ber–1946. ok­tó­ber 1.

A ha­ta­lom tel­jes ki­sa­já­tí­tá­sa, lik­vi­dá­lás 1946. ok­tó­ber 1.–1948. jú­nius 12.

To­tá­lis dik­ta­tú­ra 1948. jú­nius 12.–1953. jú­nius 28.

Az em­ber­ar­cú szo­cia­liz­mus kí­sér­le­te 1953. jú­nius 28.–1955. áp­ri­lis 14.

Kí­sér­let a to­tá­lis dik­ta­tú­ra hely­reál­lí­tá­sá­ra 1955. áp­ri­lis–1956. jú­lius 21.

Szétesés 1956. jú­lius 21.–1956. ok­tó­ber 31.

Po­zí­ció­harc és

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.