rubicon

Horvát nemzeti integrációs és nemzetállam-építő törekvések

10 perc olvasás
A hor­vát nem­ze­ti in­teg­rá­ciós és nem­zet­ál­lam-épí­tő tö­rek­vé­sek meg­je­le­né­se, po­li­ti­kai, tár­sa­dal­mi prog­ram­má ala­ku­lá­sa, majd e prog­ram gya­kor­lat­ba va­ló átül­te­té­se ré­vén mar­káns tör­té­nel­mi fo­lya­mat­tá vá­lá­sa ugyanúgy a 18. szá­zad vé­gé­től a 20. szá­za­dig íve­lő je­len­ség, mint Eu­ró­pa, va­la­mint szű­kebb kö­zép- és kelet-­eu­ró­pai tér­sé­günk más né­pei­nek ha­son­ló tö­rek­vé­sei. A „mo­dern” nem­ze­tek, nem­zet­ál­la­mok kiala­ku­lá­sá­nak alap­ve­tő vo­ná­sait a hor­vá­tok­nál is meg­ta­lál­juk – per­sze né­hány sa­já­tos, egye­di jel­leg­ze­tes­ség­gel együtt. Ki­zá­ró­lag az ön­ál­ló, nem­zet­kö­zi­leg elis­mert nem­zet­ál­lam megala­kí­tá­sa kér­dé­sé­ben be­szél­he­tünk némi fá­zis­ké­sés­ről más eu­ró­pai nem­ze­tek­kel össze­ha­son­lít­va.

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.