rubicon

Hol született Gyöngyösi?

Gyöngyösi János anyakönyvi lapja
4 perc olvasás

Gyön­gyö­si Já­nos az (el­ső) vi­lág­há­bo­rú­ban tar­ta­lé­kos tiszt­ként har­colt, és két­szer ér­de­mel­te ki a III. osz­tá­lyú Ka­to­nai Ér­dem­ke­resz­tet a ha­di­dí­szít­ménnyel és a kar­dok­kal, a Bronz Ka­to­nai Ér­dem­ren­det a kar­dok­kal, va­la­mint a Se­be­sü­lé­si Ér­met. A két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti évek­ben tar­ta­lé­kos tiszt­ként tar­tot­ták nyil­ván a ka­to­nai ha­tó­sá­gok. Eb­ből az idő­ből ma­rad fenn a Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­rium Had­tör­té­nel­mi Le­vél­tár és Irat­tá­rá­ban a ka­to­nai anya­köny­vi lap­ja, mely le­he­tő­vé te­szi, hogy ki­de­rít­hes­sük, hol is szü­le­tett a ne­vét a 20. szá­za­di ma­gyar tör­té­ne­lem­be a ma­gyaror­szá­gi né­me­tek ki­te­le­pí­té­sé­nek szor­gal­ma­zá­sá­val és a pá­ri­zsi bé­ke­szer­ző­dés aláírá­sá­val beíró po­li­ti­kus.

Gyön­gyö­si Já­nos ka­to­nai anya­köny­vi lap­ja sze­rint 1893. má­jus 3-án szü­le­tett az auszt­riai (sic!) Ro­kij­ca te­le­pü­lé­sen, Hel­ler Fe­renc

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.