rubicon

Harcosból versengő

Hogyan lett a vadászból sportoló?
28 perc olvasás

Ho­gyan lesz a va­dá­szó és pár­ba­jo­zó fér­fi­ból ví­vó, at­lé­ta vagy ép­pen fut­bal­lo­zó sport­em­ber? Mi­vel ma­gya­ráz­ha­tó, hogy bő száz év alatt oly mér­ték­ben meg­vál­to­zik a fér­fiak vi­sel­ke­dé­se, hogy a ko­ráb­bi har­cias te­vé­keny­sé­gek he­lyett má­so­kat is szó­ra­koz­ta­tó kö­zös­sé­gi já­té­kok­kal töl­tik sza­ba­di­de­jük szá­mot­te­vő ré­szét? Mi­lyen össze­füg­gé­sek lé­te­sít­he­tők a ci­vi­li­zá­ció fo­lya­ma­ta és a fér­fi­beál­lí­tó­dá­sok átala­ku­lá­sa kö­zött? Mennyi­ben já­rul­nak hoz­zá e vál­to­zá­sok a mo­dern tár­sa­da­lom meg­szü­le­té­sé­hez? 

Az aláb­biak­ban a mo­der­ni­tás kiala­ku­lá­sá­nak egy ed­dig ke­vés­sé ta­nul­má­nyo­zott kér­dés­kö­rét vizs­gá­lom: ho­gyan ala­kul­tak át a ci­vi­li­zá­ció fo­lya­ma­ta so­rán a fér­fi­beál­lí­tó­dá­sok, és en­nek so­rán ho­gyan szü­le­tett meg a tár­sa­da­lom fő mű­köd­te­tő­je, a mo­dern fér­fi. Írá­som­ban a tar­tó­san rög­zült, tes­ti je­gyek­ben tet­ten ér­he­tő, nem tu­da­tos, a min­den­na­pi pra­xis so­rán a fo­lya­ma­tos

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta