rubicon

Elitváltás Kecskeméten 1945-ben

26 perc olvasás

A há­bo­rú előtt Kecs­ke­mét a kert­kul­tú­rás me­ző­gaz­da­ság­nak kö­szön­he­tően jó­mó­dú, kon­zer­va­tív „pa­raszt­vá­ros” volt, ám a front át­vo­nu­lá­sát – amely előtt a vá­rost kiürí­tet­ték – ala­po­san meg­síny­let­te. Bu­da­pest el­hú­zó­dó ost­ro­ma so­rán a Vö­rös Had­se­reg hát­tér­bá­zis­ként hasz­nál­ta Kecs­ke­mé­tet, ahol még 1945 ka­rá­cso­nyán is több em­bert öl­tek meg a szov­jet ka­to­­nák az ek­kor is tar­tó erő­sza­kos­ko­dá­sok és fosz­to­ga­tá­sok kö­ze­pet­te.

1945 ele­jé­től kezd­ve Bá­nó Mi­hály po­li­ti­kai rend­őr­sé­ge bru­tá­li­san csa­pott le a he­lyi la­kos­ság­ra, ami­ből or­szá­gos bot­rány lett, a Nem­zet­gyű­lés­ben is in­ter­pel­lál­ták a belügy­mi­nisz­tert emiatt. A po­li­ti­kai rend­őr­ség, a nép­ügyész­ség és a nép­­bí­ró­ság szo­ro­san együtt­­mű­kö­dött, hogy a vá­ros la­kos­sá­gát meg­fé­lem­lít­sék és a ko­ráb­bi he­lyi eli­tet meg­bün­tes­sék a ha­ta­lom új bir­to­ko­sai. Mindezek ered­mé­nye­ként az 1945-ös és az 1947-es vá­lasz­tá­so­kon a tör­vény­ha­tó­sá­gi jo­gú vá­ro­sok kö­zül Kecs­ke­mé­ten uta­sí­tot­ták el leg­töb­ben a balol­da­li pár­to­kat.

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.