rubicon

Egy nyughatatlan irredenta visszaemlékezései

Páter Zadravecz titkos naplója
24 perc olvasás

„Öt ha­tal­mas fe­je­zet­be oszt­va, megír­tam a hét esz­ten­dő ke­ser­veit. […] Csak az igaz­ság ked­véért ír­tam meg mindeze­ket. Könyv e ke­ser­vek­ből so­ha­sem lesz. […] Ma­rad ké­zi­rat­nak. El­du­gom. El­du­gom egy fran­ci­ká­nus bib­lio­té­ka va­la­me­lyik, év­szá­za­dos por­ral be­le­pett pol­ca mö­gé, úgy, hogy én ma­gam se tud­jam, hogy hol van.”  – zár­ta le nap­ló­ját 1929-ben Zadravecz Ist­ván fe­ren­ces­ ren­di szer­ze­tes, tá­bo­ri püs­pök, a ma­gyar ir­re­den­ta moz­ga­lom és a Hor­thy-kor­szak el­ső év­ti­ze­dé­nek el­lent­mon­dá­sos, időn­ként bot­rá­nyos alak­ja. A pá­ter meg­le­pően őszin­tén és vi­lá­go­san ír olyan fon­tos ese­mé­nyek­ről, me­lyek­nek sok­szor fő­sze­rep­lő­je volt.

A kor­szak­kal fog­lal­ko­zó tör­té­né­szek és ér­dek­lő­dők vi­szony­lag szűk kö­rén túl Zadravecz ne­ve alig­ha is­mert. Pe­dig a po­li­ti­kus-szer­ze­tes te­vé­keny­sé­ge szer­teága­zó és iz­gal­mas volt, az 1920-as évek el­ső fe­lé­ben a po­li­ti­kai elit el­ső vo­na­lá­ban moz­gott. Ke­ve­sen tud­ják, hogy ne­vé­hez köt­he­tő a bu­dai Vár­ban lé­vő Ka­piszt­rán-szo­bor felál­lí­tá­sa és a tér

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.