rubicon

Egy fasiszta bábállam

Szlovákia, 1938–1945
28 perc olvasás

1939 ele­jén Cseh­szlo­vá­kia, Kö­zép-Eu­ró­pa be­teg em­be­re vég­ső stá­dium­ba ke­rült: rom­jai­ból a Cseh–Mor­va Pro­tek­to­rá­tu­son kí­vül Szlo­vá­kia jött lét­re 1939. már­cius 14-én. Az új ál­lam­ala­ku­lat leg­főbb tá­mo­ga­tó­ja Né­metor­szág volt. Így egyál­ta­lán nem vé­let­len, hogy a szlo­vák ál­lam po­li­ti­kai rend­sze­re 1939–1945 kö­zött te­kin­tély­ural­mi el­vek alap­ján fej­lő­dött és fa­sisz­ta ele­me­ket tar­tal­ma­zó, to­ta­li­tá­rius jel­le­get öl­tött. Az el­ső ön­ál­ló szlo­vák ál­la­mot egy­faj­ta (kle­ri­kál)fa­sisz­ta or­szág­nak, a ná­ci Né­metor­szág báb­ál­la­má­nak mi­nő­sít­het­jük.

Mün­chen és Bécs

1938. szep­tem­ber 29–30-án Ang­lia, Fran­ciaor­szág, Né­metor­szág és Olaszor­szág rész­vé­te­lé­vel aláír­ták a mün­che­ni egyez­ményt. A tár­gya­lá­sok ered­mé­nye­ként a nyu­ga­ti ha­tal­mak hoz­zá­já­rul­tak ah­hoz, hogy a Szu­dé­ta-vi­dék Né­metor­szág­hoz ke­rül­jön. Szlo­vá­kia te­rü­le­te is ki­sebb lett né­hány te­le­pü­lés­sel: Né­metor­szág­hoz csa­tol­ták Po­zsony elő­vá­ro­sát, Po­zsony­li­get­fa­lut és Dé­vényt

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.