rubicon

Bobby Fischer az FBI-aktákban

7 perc olvasás

Bobby (Ro­bert Ja­mes) Fis­cher 1943. már­ci­us 9-én dél­után 2 óra 39 perc­kor szü­le­tett Chi­ca­gó­ban. Any­ja, Re­gi­na Wen­der len­gyel­or­szá­gi zsi­dó csa­lád­ból szár­ma­zott, Svájc­ban szü­le­tett, s az egye­sült ál­la­mok­be­li St. Lou­is­ban cse­pe­re­dett fel. Az 1930-as évek ele­jén, Hit­ler ha­ta­lom­ra ke­rü­lé­se­kor Ber­lin­ben élt, s itt ta­lál­ko­zott Hans-Ger­hard Fis­cher­rel, egy né­met bi­o­fi­zi­kus­sal. A kom­mu­nis­ta meggyő­ző­dé­sű fi­a­ta­lok együtt in­dul­tak Moszk­vá­ba, ahol 1933. no­vem­ber 4-én össze­há­za­sod­tak és több évet töl­töt­tek a sztá­li­ni Szov­jet­uni­ó­ban. A fi­a­ta­lasszony a moszk­vai egye­tem or­vo­si fa­kul­tá­sán vé­gez­te ta­nul­má­nya­it, az if­jú férj pe­dig ha­ma­ro­san ön­kén­tes­nek állt, s a köz­tár­sas­ági­ak ol­da­lán har­colt a spa­nyol pol­gár­há­bo­rú­ban. Fis­cher már Spa­nyo­lor­szág­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor 1938-ban Moszk­vá­ban meg­szü­le­tett kis­lá­nyuk, Jo­an. 1939-ben – kü­lön-kü­lön – Ame­ri­ká­ba in­dul­tak. Ám a fér­fi Dél-Ame­ri­ká­ba ke­rült – s Chi­lé­ben te­le­pe­dett le, mi­vel az ame­ri­kai ha­tó­sá­gok a Nem­zet­kö­zi Bri­gá­dok tag­ja­it nem en­ged­ték az USA te­rü­le­té­re. Re­gi­na Fischer vissza­tért az Egye­sült Ál­la­mok­ba, s – fér­jé­től több ezer ki­lo­mé­ter­re ­– egye­dül ne­vel­te kis­lá­nyát. Hans-Ger­hard Fis­cher so­ha nem lé­pett az Egye­sült Ál­la­mok te­rü­le­té­re (1945-ben hi­va­ta­lo­san is el­vál­tak).

1942-ben lép be a tör­té­net­be Ne­mé­nyi Fé­lix Pál, aki ekkor 47 éves volt, mind­össze havi 167 dol­lárt ke­re­sett a denveri egyetemen, rosszul öl­tö­zött, cso­szog­va járt, és nem volt egy szív­tip­ró al­kat. Meggyő­ző­dé­ses ál­lat­vé­dő­ként nem vi­selt gyap­jú­hol­mit, ehe­lyett té­len nap­köz­ben sem vet­te le a pi­zsa­má­ját, ami gyak­ran ki­ló­gott a ru­há­ja alól. Kol­lé­gái ugyan­ak­kor fan­tasz­ti­kus me­mó­ri­á­val me­gál­dott rend­kí­vü­li el­mé­nek tar­tot­ták.

Ne­mé­nyi ma­gyar­or­szá­gi zsi­dó szár­ma­zá­sú fi­zi­kus volt, aki 1895-ben született Fiumében, s a ’30-as

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.