rubicon

Baja, Bácska, Baranya

Szerb követelések a békekonferencián
12 perc olvasás

Ami­kor 1919. ja­nuár 18-án a bé­ke­kon­fe­ren­cia meg­kezd­te mun­ká­ját, a szerb ka­to­na­ság meg­szál­lá­s alatt tar­tot­ta az egész maj­da­ni Vaj­da­sá­got, sőt még töb­bet is an­nál. A szerb la­kos­ság a „wil­so­niz­mus” zász­la­ja alatt már ki is mond­ta csat­la­ko­zá­sát Szer­biá­hoz, a Vaj­da­ság sor­sa te­hát jó­részt el­dőlt. Jugoszlá­via Pá­rizs­ban az észa­ki ha­tár te­kin­te­té­ben lé­nye­gé­ben csak kor­rek­ció­kat kí­vánt – a Bács­ka ese­té­ben még azt sem–, il­letve a már el­fog­lalt és „ideig­le­ne­sen” megszállt te­rü­le­tek­nek de ju­re a délszláv ki­rály­ság­hoz csa­to­lá­sát.

Szer­bia Ma­gyaror­szág­gal szem­be­ni te­rü­le­ti kö­ve­te­lé­sei­nek meg­fo­gal­ma­zá­sa a múlt szá­za­dig nyú­lik vissza, ami­kor is Ga­ras­a­nin 1844-ben a „Na­cs­er­tan­je" sej­te­ni en­ged­te, mely te­rü­le­tek­nek kell al­kot­niuk a nagy­szerb ál­la­mot. El­kép­ze­lé­se sze­rint a jö­vő Szer­biá­já­nak ma­gá­ban kell fog­lal­nia az egy­ko­ri kö­zép­ko­ri szerb bi­ro­da­lom te­rü­le­teit, de to­váb­bi te­rü­le­tek meg­szer­zé­sé­re is tö­re­ked­nie kell, a Du­na-me­den­ce, az Ad­ria és az Égei-ten­ger irá­nyá­ba. A múlt szá­zad kö­ze­pén el­ké­szült

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.