rubicon

Az új gazdasági mechanizmus, 1968

24 perc olvasás

Ép­pen 40 év­vel ezelőtt, 1968-ban ­ve­ze­tték be az új gaz­da­sá­gi me­cha­niz­must. A gaz­da­sá­gi re­form­nak több mint egy év­ti­zed­re vissza­nyú­ló el­mé­let­tör­té­ne­ti előz­mé­nye és a rend­szer­vál­tá­sig (egye­sek sze­rint még azon is túl) nyú­ló kö­vet­kez­mé­nye volt. Az irá­nyí­tá­si rend­szer re­form­ját – mint ál­ta­lá­ban a re­for­mo­kat – az 1960-as évek kö­ze­pé­re egy­re fe­szí­tőb­bé vá­ló gaz­da­sá­gi hely­zet kény­sze­rí­tet­te ki. A vál­ság ek­kor még nem volt olyan mély, hogy a megújí­tás­sal óha­tat­la­nul együtt já­ró ér­dek­sé­rel­mek és el­lenál­lá­sok a vál­to­zá­so­kat ele­ve ku­darc­ra ítél­ték vol­na. Elein­te ked­ve­zett a nem­zet­kö­zi hát­tér, mi­vel több szo­cia­lis­ta or­szág­ban is re­for­mok­kal kí­sér­le­tez­tek. Az új irá­nyí­tá­si szisz­té­má­nak vol­tak po­zi­tív kö­vet­kez­mé­nyei, de an­nak az 1967-ben meg­fo­gal­ma­zott alap­ve­tő kö­ve­tel­mény­nek, hogy a re­form va­la­mennyi pia­con és a kül­ke­res­ke­de­lem­ben is te­gye le­he­tő­vé a nép­gaz­da­ság „kie­gyen­sú­lyo­zott fej­lő­dé­sét”, nem si­ke­rült ele­get ten­ni. A cseh­szlo­vá­kiai be­vo­nu­lás után ked­ve­zőt­len­né vált a ma­gyar re­form nem­zet­kö­zi hát­te­re. A mér­sé­kelt li­be­ra­li­zá­ció­val együtt járt az árak las­sú, de ál­lan­dó emel­ke­dé­se, ami a köz­vé­le­mény­ben egy­faj­ta bi­zony­ta­lan­sá­gi ér­zés elural­ko­dá­sá­hoz és a szek­tás-dog­ma­ti­kus erők el­len­tá­ma­dá­sá­hoz ve­ze­tett. A re­for­mot hi­va­ta­lo­san nem von­ták vissza, ám az 1970-es évek a gaz­da­sá­gi me­cha­niz­mus jó né­hány alap­el­vét meg­kér­dő­je­lez­ték. A for­du­la­tot a re­form iránt el­kö­te­le­zett po­li­ti­kai ve­ze­tők le­vál­tá­sa pe­csé­tel­te meg. A „fé­ke­ket” nem kien­ged­ték, ha­nem még in­kább be­húz­ták.

Elő­ször

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.