rubicon

Az SS győzelme az SA felett

2 perc olvasás

Az SA az 1934-es „hosszú ké­sek éj­sza­ká­ja” után már nem ren­del­ke­zett kü­lö­nö­seb­ben fon­tos sze­rep­pel a Har­ma­dik Bi­ro­da­lom­ban, hi­szen a ha­ta­lom meg­szer­zé­se – amiért szük­ség volt rá – már meg­tör­tént, s egy év le­for­gá­sa alatt ki­de­rült, hogy azt békés esz­kö­zök­kel töb­bé nem is le­het kiüt­ni az NSDAP ke­zé­ből. En­nek meg­fe­le­lően az SA-t a ki­kép­ző- és ne­ve­lőcsa­pat sze­re­pé­re kár­hoz­tat­ták, s élé­re a nem sok vi­zet za­va­ró Vik­tor Lu­tze ke­rült. A kép­zés a vi­lág­né­zet eről­te­tett köz­ve­tí­té­se mel­lett ko­moly sport- és elő­ka­to­nai kép­zést is ma­gá­ba fog­lalt, s így a Wehr­macht ka­to­nai szol­gá­la­tá­ra is fel­ké­szí­tést nyúj­tott. Ez­zel pon­to­san a for­dí­tott­ja va­ló­sult meg an­nak, amit Ernst Röhm, az SA 1934-ben lik­vi­dált ve­ze­tő­je vi­zio­nált. Ő ugyanis az SA-­ból re­gu­lá­ris nép­had­se­re­get akart kiépí­te­ni, míg az ad­di­gi ren­des had­se­re­get (Reichswehr, 1935-től Wehr­macht) a ki­kép­zé­si se­géd­csa­pat szint­jé­re süllyesz­tet­te vol­na vissza.

Az SA két rész­re bom­lott: a 18 és 45 év kö­zöt­ti ta­gok az ak­tív SA ke­re­tei­ben mű­köd­tek, ame­lyet 35 éves ko­rig I-es, afe­lett II-es cso­port­ra bon­tot­tak, az en­nél idő­seb­bek a Tar­ta­lék SA tag­jai vol­tak. A spe­ciá­lis felada­tok el­lá­tá­sá­ra az SA-nak to­vább­ra is meg­vol­tak a kü­lön­le­ges ala­ku­la­tai: Ha­di­ten­ge­ré­sze­ti SA, Hír­adós SA, Utász SA, a sza­ni­téc­egy­sé­gek és a Lo­vas SA, amely a Nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta Lo­va­ste­stü­let (Na­ti­o­nal­so­zi­a­li­stis­ches Reiterkorps, NSRK) ge­rin­cét ké­pez­te.

Az SA-­ban vég­zett kép­ző- és ne­ve­lő­mun­ka há­rom fő kom­po­nens­ből te­vő­dött össze. A vi­lág­né­ze­ti ne­ve­lés ma­gá­ba fog­lal­ta a nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta ideo­ló­gia alap­ele­meit, ahogy azok a Mein Kampf ­ban és a párt­prog­ram­ban meg­je­len­tek, a né­met né­pi­sé­gi tör­té­ne­lem is­me­re­tét, a nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta kö­te­les­sé­gek gya­kor­lá­sát. Az ál­ta­lá­nos ki­kép­zés so­rán gya­ko­rol­ták a rend­fenn­tar­tást, test­gya­kor­la­to­kat, ka­to­nai gya­kor­la­to­kat, te­rep­mun­kát, lö­vé­sze­tet vé­gez­tek, gáz- és lég­vé­del­mi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.