rubicon

Autós népfölkelő

Teleki a világháború viharában
2 perc olvasás

1914-ben nem min­den­na­pi ala­ku­lat ka­to­ná­ja lett Te­le­ki. A Ma­gyar Ki­rá­lyi Ön­kén­tes Gépkocsizó­tes­tü­let azért jött lét­re 1909-ben, hogy eny­hít­sen a Ma­gyar Ki­rá­lyi Hon­véd­ség és a kö­zös had­se­reg gyen­ge gép­ko­csi-el­lá­tott­sá­gán. Tag­jai vál­lal­ták, hogy bé­ke­idő­ben két-három al­ka­lom­mal gya­kor­lat­ra vo­nul­nak be, moz­gó­sí­tás ese­tén pedig azon­na­li szol­gá­lat­ra je­lent­kez­nek. Te­le­ki nép­föl­ke­lő had­nagy­ként vo­nult be eh­hez az ala­ku­lat­hoz. 

Az au­tó­hasz­ná­lat volt a szá­zad­elő mo­der­ni­tá­sá­nak az a szeg­men­se, amit Te­le­ki nem­csak el­vi­selt, ha­nem ked­velt is. Au­to­mo­bil­já­nak 1908-ban sze­re­pe volt a há­zas­sá­gá­hoz ve­ze­tő ro­mánc ki­bon­ta­ko­zá­sá­ban is, ugyan­is autóján fuvarozta azt a vidám kompániát, amelynek jövendőbeli felesége is tagja volt. 

Au­tó­vá­sár­lá­sá­val Te­le­ki sze­re­pet vál­lalt a há­bo­rú előt­ti ma­gyar tár­sa­da­lom egyik sa­já­tos szer­ve­ze­té­ben, az au­to­mo­bi­lis­ták egye­sü­le­té­ben. A ma­gyaror­szá­gi au­tó­zás és au­tós szub­kul­tú­ra meg­te­rem­té­sé­ben megke­rül­he­tet­len sze­re­pet ját­szó Királyi Magyar

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.