rubicon

Andropov jelentései

A szovjet nagykövet és a magyar belpolitika, 1956. március–október
lock Ingyenesen olvasható
20 perc olvasás

A „Szovjetunióhoz igazodás” szükségessége Sztálin halála után sem szűnt meg, és a függőség is csak annyiban enyhült, hogy már nem a diktátori akarat, hanem a kollektív vezetés elvét valló szovjet párt­elnökség egy­mással is harcoló tagjainak szán­dékai ala­kí­tották a magyarországi eseményeket. A magyar pártvezetés tagjai maguk is előszeretettel ha­gyat­koztak a szovjet pártelnökség döntő­bírás­kodására, s a belpolitikai küzdelmekben politikai ellenfeleikkel szemben gyakorta játszották ki a szovjet kártyát. Az 1956-os for­ra­da­lom elő­tör­té­ne­té­nek máig alig is­mert fe­je­ze­te a bu­da­pesti szov­jet nagy­kö­vet te­vé­keny­sé­ge az SZKP XX. kong­resszu­sa és 1956 ok­tó­be­re kö­zöt­ti idő­szak­ban.

Az 1940-es évek vé­gé­től mind az ál­lam­kö­zi, mind a párt­kö­zi kap­cso­la­tok­ban be­vett­nek szá­mí­tott az a gya­kor­lat, hogy a ke­let-­eu­ró­pai or­szá­gok­ban szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő szov­jet dip­lo­ma­ták vagy szak­ér­tők „ta­ná­csok” és „aján­lá­sok” for­má­já­ban beavat­koz­tak az il­le­tő or­szág bel­ső ügyei­be, be­le­szól­tak a ká­der­kér­dé­sek­be. Sztá­lin 1953. már­ciu­si ha­lá­la után Nyikita Hrus­csov és ve­ze­tő­tár­sai szük­sé­gét érez­ték a né­pi demok­rá­ciák­kal va­ló „nor­má­lis” és sza­bá­lyo­zot­tabb vi­szony kiala­kí­tá­sá­nak, tö­re­ked­tek a kap­cso­la­tok hi­va­ta­los ala­pok­ra he­lye­zé­sé­re, rend­sze­res­sé tet­ték a párt- és kor­mány­de­le­gá­ciók lá­to­ga­tá­sait. A szo­cia­lis­ta or­szá­gok párt- és ál­la­mi ve­ze­tői e ta­nács­ko­zá­so­kon több tá­jé­koz­ta­tást kap­tak a szov­jet bel­po­li­ti­kai hely­zet­ről, az ak­tuá­lis prob­lé­mák­ról. Ugyanak­kor a szov­jet dip­lo­ma­ták men­ta­li­tá­sát még az SZKP XX. kong­resszu­sa után is a Szov­jetunió ál­la­mi ér­de­kei­nek el­sőbb­sé­gé­ről a sztá­li­ni kor­szak­ban kiala­kult el­kép­ze­lé­sek ha­tá­roz­ták meg.

A szov­jet dip­lo­má­cia aktivitása

A szov­jet dip­lo­má­cia az 1930-as évek­től erő­sen cent­ra­li­zált volt, a nagy­kö­ve­tek csu­pán meg­ha­tá­ro­zott uta­sí­tá­so­kat haj­tot­tak vég­re. Azt azon­ban nem tud­juk, hogy mi­lyen konk­rét uta­sí­tá­sok kor­lá­toz­ták az ún. né­pi de­mok­ra­ti­kus or­szá­gok­ban dip­lo­má­ciai szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő szov­jet nagy­kö­ve­tek moz­gás­sza­bad­sá­gát, és egyál­ta­lán lé­tez­tek-e min­den idő­szak­ban világos és ha­tá­ro­zott uta­sí­tá­sok. 1956 el­ső fe­lé­től a Ke­let-Eu­ró­pá­ban is sza­po­ro­dó vál­ság­je­len­sé­gek­re a szov­jet nagy­kö­ve­tek­nek –az ál­talános szov­jet po­li­ti­kai irány­vo­nal és a dip­lo­má­ciai uta­sí­tá­sok ke­re­tein be­lül – ope­ra­tí­vabb mó­don kel­lett rea­gál­ni, s ez felér­té­kelte sze­re­pü­ket.

Amíg ko­ráb­ban a nagy­kö­vet ál­tal ké­szí­tett fel­jegy­zé­sek­ben csak egé­szen ki­vé­te­les eset­ben ta­lál­koz­tunk ér­té­ke­lő vé­le­ménnyel, a szov­jet külügyi ve­ze­tés­nek cím­zett ja­vas­lat­tal, az SZKP XX. kong­resszu­sa után ke­let­ke­zett do­ku­men­tu­mok­ban a bu­da­pes­ti szov­jet nagy­kö­vet bát­rab­ban fog­lalt ál­lást és fo­gal­ma­zott meg aján­lá­so­kat. Ha­bár Andropov po­li­ti­kai moz­gás­te­rét most is el­ső­sor­ban a Moszk­vá­ból ér­ke­ző uta­sí­tá­sok szab­ták meg, az egyelő­re ki­de­rít­he­tet­len, hogy e vál­to­zást az új uta­sí­tá­sok idéz­ték-e elő, vagy ép­pen el­len­ke­ző­leg, az uta­sí­tá­sok homá­lyos volta, eset­leg hiá­nya. A ké­sőb­bi tör­té­né­sek is­me­re­té­ben min­de­ne­set­re kü­lö­nös je­len­tő­sé­ge volt an­nak, hogy je­len­té­sei ho­gyan ad­ták vissza a va­lós hely­ze­tet, és mi­lyen aján­lá­sok­kal, ja­vas­la­tok­kal szol­gált a szov­jet ve­ze­tés­nek a vál­ság­hely­zet megol­dá­sá­ra.

A Szov­jetunió Kom­mu­nis­ta Párt­ja 1956. feb­ruár 14. és 25. kö­zött ülé­se­ző XX. kong­resszu­sa min­de­nütt im­pul­zust adott a re­form­erők­nek, ame­lyek a kong­resszus ha­tá­ro­za­tai­ban esz­méik iga­zo­lá­sát lát­ták. A po­li­ti­kai­klí­ma­-vál­to­zás azon­ban nem vált tar­tós­sá; a Sztá­lin ha­lá­la után kez­dő­dött „ol­va­dást” 1956 ta­va­szán újabb „der­me­dés” kö­vet­te. Az SZKP ve­ze­tői, at­tól va­ló fé­lel­mük­ben, hogy a XX. kong­resszus kel­tet­te hul­lá­mok ha­tá­sá­ra el­ve­szí­tik az el­lenőr­zést a po­li­ti­kai fo­lya­ma­tok fe­lett, ma­guk pró­bál­ták vissza­fog­ni a Sztá­lin-el­le­nes kam­pányt.

Az SZKP kong­resszu­sá­nak ha­tá­ro­za­tait a ha­zai párt­el­len­zék kép­vi­se­lői vá­rat­lan tá­mo­ga­tás­ként ér­té­kel­ték, a ma­gyar párt­ve­ze­tés vi­szont lát­ha­tó­lag ta­nács­ta­lan volt, és még a leg­szű­kebb mag sem tu­dott egy­sé­ges ál­lás­pon­tot ki­ala­kí­ta­ni a teen­dő­ket il­le­tően. A szov­jet nagy­kö­vet­ség 1956 feb­ruár–már­ciu­sá­ban Moszk­vá­ba kül­dött je­len­té­sei­ből ki­de­rül, hogy nem kis za­va­ro­dott­sá­got vál­tott ki Kun Bé­la – a ma­gyar párt­ve­ze­tés szá­má­ra tel­je­sen vá­rat­lan – re­ha­bi­li­tá­lá­sa és a te­vé­keny­sé­gét mél­ta­tó cikk meg­je­len­te­té­se a Prav­dá­ban. Var­ga Je­nő írá­sa nem csu­pán Rá­ko­si ér­zé­keny­sé­gét sér­tet­te, aki elő­sze­re­tet­tel tet­szel­gett a KMP megala­pí­tó­já­nak és a Ta­nács­köz­tár­sa­ság ve­ze­tő alak­já­nak ké­pé­ben, de azo­kat a párt­funk­cio­ná­riu­so­kat is ne­héz hely­zet­be hoz­ta, akik­nek ezt a tényt az al­sóbb párt­szer­ve­ze­tek­ben meg kel­lett ma­gya­ráz­niuk.

A XX. kong­resszus­nak az egész or­szág­ban rend­kí­vül po­zi­tív volt a vissz­hang­ja, és nagy re­mé­nye­ket éb­resz­tett. Ez­zel szem­ben az MDP Köz­pon­ti Ve­ze­tő­sé­ge ülé­sé­nek nyil­vá­nos­ság­ra ho­zott re­fe­rá­tu­ma és ha­tá­ro­za­ta a párt­tag­ság kö­ré­ben óriá­si csa­ló­dást kel­tett. Rá­ko­si igye­ke­zett el­ba­ga­tel­li­zál­ni a XX. kong­resszus je­len­tő­sé­gét, és egyál­ta­lán nem tar­tot­ta szük­sé­ges­nek az MDP irány­vo­na­lá­nak en­nek ha­tá­sá­ra tör­té­nő meg­vál­toz­ta­tá­sát, sőt ki­je­len­tet­te: „A kong­resszus ha­tá­ro­za­tai és egész mun­ká­ja azt bi­zo­nyít­ják, hogy a Ma­gyar Dol­go­zók Párt­ja, an­nak Köz­pon­ti Ve­ze­tő­sé­ge he­lyes úton jár, jól lát­ja a felada­to­kat, és he­lye­sen szab­ja meg e felada­tok megol­dá­sá­ra a rend­sza­bá­lyo­kat. […] A XX. kong­resszus mun­ká­ja foly­tán megál­la­pít­hat­juk, hogy pár­tunk fő irány­vo­na­la min­den té­ren he­lyes, és azt a po­li­ti­kát, me­lyet a Köz­pon­ti Ve­ze­tő­sé­günk a múlt év már­ciu­si ha­tá­ro­za­tá­ban le­fek­te­tett, erő­tel­je­sen to­vább kell vin­ni.”

A szov­jet dip­lo­ma­ták­nak a KV-ha­tá­ro­za­tot is­mer­te­tő gyű­lé­sek han­gu­la­tá­ról ké­szí­tett fel­jegy­zé­sei sze­rint Rá­ko­si be­fo­lyá­sa csök­kent, s a párt­ak­tí­va egy­re na­gyobb ré­sze kö­ve­telt tő­le ön­kri­ti­kát. A feb­ruár–már­ciu­si ma­gyaror­szá­gi hely­zet mindazonál­tal még nem vál­tott ki nagy nyug­ta­lan­sá­got a szov­jet fő­vá­ros­ban. 1956 ta­va­szán Andropov a hi­va­ta­los szov­jet irány­vo­nal­lal megegye­zően még tel­jes egé­szé­ben Rá­ko­si Má­tyás­ra és an­nak po­li­ti­kai vo­na­lá­ra tett, és fel­tét­len tá­mo­ga­tá­sá­ról biz­to­sí­tot­ta a ma­gyar párt el­ső em­be­rét. Ká­dár Já­nos­nak és Ré­vai Jó­zsef­nek a Po­li­ti­kai Bi­zott­ság­ba va­ló ter­ve­zett be­vá­lasz­tá­sa miatt azon­ban a nagy­kö­vet már ko­moly ag­go­dal­mai­nak adott han­got, s mintegy mes­ter­sé­ge­sen ger­jesz­tett fé­lel­met a szov­jet ve­ze­tés­ben.

A nagy­kö­vet Ká­dárt és Ré­vait nem csu­pán po­ten­ciá­li­san szov­jet­el­le­nes­nek tar­tot­ta, de ter­ve­zett vissza­vé­te­lü­ket a „jobb­oldali és de­ma­góg ele­mek­nek” tett en­ged­mény­ként ér­té­kel­te, elő­tér­be ke­rü­lé­sü­ket pe­dig az utód­lá­si harc nyi­tá­nya­ként ér­tel­mez­te. A szov­jet nagy­kö­vet ma­gyar be­szél­ge­tő­part­ne­rei (min­de­nekelőtt Gerő Er­nő és Ko­vács Ist­ván) meg­pró­bál­ták elosz­lat­ni az em­lí­tett két po­li­ti­kus­sal szem­be­ni – nem kis rész­ben ma­guk a ma­gya­rok ál­tal ko­ráb­ban kel­tett – bi­zal­mat­lan­sá­got, és ar­ra tö­re­ked­tek, hogy e dön­tés­hez meg­nyer­jék a szov­jet jó­vá­ha­gyást. Ká­dár­nak a Köz­pon­ti Ve­ze­tő­ség­be tör­té­nő koop­tá­lá­sá­ról és a Po­li­ti­kai Bi­zott­ság­ba va­ló be­vá­lasz­tá­sá­ról az MDP PB áp­ri­lis 26-án ho­zott dön­tést Gerő és Ko­vács Ist­ván ja­vas­la­tá­ra, ami­ről Andropov áp­ri­lis 29-én táv­irat­ban tá­jé­koz­tat­ta a szov­jet párt­el­nök­sé­get. A tes­tü­let Mi­ha­il Szusz­lo­vot bíz­ta meg, hogy a kér­dés­ről tár­gyal­jon And­ro­pov­val, ket­tő­jük meg­be­szé­lé­sé­nek ered­mé­nyét azon­ban nem is­mer­jük.

A Far­kas-ügy

Nem ke­vés nyug­ta­lan­ság­ra ad­tak okot azok a je­len­té­sek is, ame­lyek a Far­kas Mi­hály ügyé­ben a Köz­pon­ti Ve­ze­tő­ség ál­tal már­cius­ban ki­kül­dött bi­zott­ság te­vé­keny­sé­gé­ről és az ügy­nek a párt­ve­ze­té­sen be­lü­li ke­ze­lé­sé­ről fu­tot­tak be a moszk­vai kül­ügy­mi­nisz­té­rium­ba. A bi­zott­ság ve­ze­tő­je, Ko­vács Ist­ván rend­sze­re­sen fel­ke­res­te és tá­jé­koz­tat­ta a szov­jet nagy­kö­ve­tet. El­mon­dá­sa sze­rint a bi­zott­ság olyan ada­tok­hoz ju­tott, ame­lyek azt bi­zo­nyít­ják, hogy Far­kas „vé­res ke­zű gyil­kos”, ám nem hall­gat­ta el azt a vé­le­mé­nyét sem, hogy a köz­ve­tett fe­le­lős­ség Rá­ko­sit és az ál­lam­biz­ton­sá­gi szer­vek ko­ráb­bi szov­jet ta­nács­adóit ter­he­li. Ko­vács Ist­ván haj­lan­dó lett vol­na ezt a fe­le­lős­sé­get „el­ken­ni”, Andropov azon­ban úgy vél­te, „már ma­ga a tény, hogy a Far­kas-ü­gyet meg­vi­tat­ják a KV-ü­lé­sen, nem kis mér­ték­ben kiéle­zi a pár­ton be­lü­li hely­ze­tet, mi­vel a jobb­ol­da­li és el­len­sé­ges erők bi­zo­nyo­san meg­kí­sér­lik, hogy a tü­zet Far­kas­ról Rá­ko­si­ra irá­nyít­sák”. A nagy­kö­vet ezen vé­le­mé­nyét megerő­sí­tet­te Gerő Er­nő is, aki sze­rint a bi­zott­ság ál­tal össze­gyűj­tött do­ku­men­tu­mok alig­ha te­szik le­he­tő­vé, hogy az ügy­ben „nyu­godt” dön­tés szü­les­sen.

Rá­ko­si fe­le­lős­sége

A szov­jet nagy­kö­vet­ség fel­jegy­zé­sei­ből jól ki­ve­he­tő, hogy a vizs­gá­lat elő­re­ha­lad­tá­val már Rá­ko­si ko­ráb­bi hí­vei (el­ső­sor­ban Gerő és Ko­vács Ist­ván) is igye­kez­tek el­ha­tá­ro­lód­ni az el­ső tit­kár­tól, és a szov­jet dip­lo­ma­tá­kon ke­resz­tül tak­ti­kus for­má­ban Rá­ko­si me­nesz­té­sé­re pró­bál­ták Moszk­vát rá­ven­ni. Er­re azon­ban Gerő és Ko­vács Ist­ván el­té­rő tak­ti­kát vá­lasz­tott. Ko­vács Ist­ván azt pró­bál­ta ki­pu­ha­tol­ni, mi­lyen ál­lás­pon­tot fog­lal­na el Moszk­va ab­ban az eset­ben, ha ki­de­rül­ne, hogy már a Po­li­ti­kai Bi­zott­ság sem tá­mo­gat­ja Rá­ko­sit, s mi a teen­dő, ha az SZKP KB-tól a vál­ság megol­dá­sá­ra ka­pott „ta­nács” nem egye­zik a Po­li­ti­kai Bi­zott­ság, s fő­ként a Köz­pon­ti Ve­ze­tő­ség vé­le­mé­nyé­vel. Gerő ez­zel szem­ben lát­szó­lag a Ko­vács-bi­zott­ság te­vé­keny­sé­gét bí­rál­ta Andropov előtt: sze­rin­te túl­sá­go­san messzi­re men­tek a Far­kas-ügy vizs­gá­la­tá­ban, óriá­si mennyi­sé­gű, nem csu­pán Far­kast, ha­nem az egész pár­tot komp­ro­mit­tá­ló anya­got gyűj­töt­tek össze, amely­ből a kö­vet­kez­mé­nyek vé­gig­gon­do­lá­sa nél­kül messze­me­nő kö­vet­kez­te­té­se­ket akar­nak le­von­ni. Gerő azon­ban sa­ját po­zí­ció­já­nak vé­del­me ér­de­ké­ben nem akart az ár­ral szem­be­for­dul­ni, és egyet­len lé­pést sem tett an­nak ér­de­ké­ben, hogy a bi­zott­ság ál­ta­la ki­fo­gá­solt mun­ká­ját „nyu­god­tabb” me­der­be te­rel­je.

Rá­ko­si ter­mé­sze­te­sen ér­zé­kel­te, hogy már leg­kö­ze­leb­bi mun­ka­tár­sai­nak tá­mo­ga­tá­sá­ra sem szá­mít­hat. Sa­ját megin­gott po­zí­ció­já­nak vé­del­mét eb­ben a hely­zet­ben csak Moszk­vá­tól vár­hat­ta. Vla­gyi­mir Krjucs­kov, a szov­jet nagy­kö­vet­ség ak­ko­ri mun­ka­tár­sá­nak visszaem­lé­ke­zé­se sze­rint Rá­ko­si „lá­za­san ke­res­te a kiu­tat, meg­kí­sé­rel­te, hogy Moszk­vá­val ta­nács­koz­zék […] nemegy­szer for­dult se­gít­sé­gért nagy­kö­ve­tünk­höz, J. And­ro­pov­hoz, kér­te a sze­mé­lyes vé­le­mé­nyét”.

Nem két­sé­ges, hogy Andropov je­len­té­sei most már a szov­jet párt­el­nök­ség tag­jai­nak kö­ré­ben is nyug­ta­lan­sá­got kel­tet­tek. A ma­gyaror­szá­gi po­li­ti­kai hely­zet megíté­lé­sé­ben azon­ban eb­ben az idő­szak­ban né­mi el­té­rés volt ta­pasz­tal­ha­tó a nagy­kö­vet és a jú­nius 7-én Bu­da­pest­re ér­ke­zett szov­jet párt­meg­bí­zott, Miha­il Szuszlov kö­zött. A szov­jet dip­lo­má­cia ma­gyaror­szá­gi kép­vi­se­lő­je kö­vet­ke­ze­te­sen azok­nak a re­form­el­le­nes erők­nek a po­zí­ció­ját vé­del­mez­te, akik­ről úgy vél­te, hogy ga­ran­tál­ni tud­ják a Szov­jetunió ma­gyaror­szá­gi ér­de­kei­nek ér­vé­nye­sü­lé­sét. Mi­ha­il Szuszlov azon­ban nem osz­tot­ta Andropov ag­go­dal­mát sem Ká­dár Já­nos­nak és Ré­vai Jó­zsef­nek a Po­li­ti­kai Bi­zott­ság­ba tör­té­nő be­vo­ná­sát, sem a „jobb­ol­da­li ve­szély” mér­té­két il­le­tően. Sze­rin­te Ká­dár vissza­té­ré­se az ak­tív po­li­ti­ká­ba nem je­lent ve­szélyt, vi­szont meg­nyug­tat­ja a pár­ton be­lü­li elé­ge­det­len­ke­dő­ket, Ká­dárt pe­dig „er­köl­csi­leg meg­kö­ti”.

A Far­kas-ügy vizs­gá­la­tát azon­ban Szuszlov is ag­go­da­lommal szem­lél­te. Azt he­lye­sen is­mer­te fel, hogy a Far­kas-ü­gyet né­há­nyan a Rá­ko­si el­le­ni tá­ma­dás­ra akar­ják fel­hasz­nál­ni, de óvott Rá­ko­si po­zí­ció­já­nak meg­ren­dí­té­sé­től, mert sze­rin­te az az egész párt te­kin­té­lyé­nek aláásá­sát je­len­tet­te vol­na. A Szov­jetunió és a szo­cia­lis­ta tá­bor or­szá­gai kö­zött Sztá­lin ha­lá­la után meg­vál­to­zó vi­szony sem aka­dá­lyoz­ta te­hát a szov­jet ve­ze­tést ab­ban, hogy to­vább­ra is beavat­koz­zon a párt bel­ső ügyei­be. Szuszlov – né­mi nyo­más­gya­kor­lás­sal – si­ker­rel győz­te meg a ma­gyar párt­ve­ze­tés tag­jait ar­ról, hogy nem len­ne sze­ren­csés Far­kas ügyét egy ki­zá­ró­lag en­nek szen­telt KV-ü­lé­sen meg­tár­gyal­ni, ezért a ter­ve­zett ülés fő na­pi­ren­di pont­ja az új öt­éves terv irány­el­vei­nek meg­vi­ta­tá­sa lett, s csak ötö­dik pont­ként hall­gat­ták volna meg a bi­zott­ság be­szá­mo­ló­ját Far­kas Mi­hály „bű­nei­ről”.

A KV-ü­lés elő­ké­szü­le­tei kez­det­ben asze­rint foly­tak, aho­gyan a PB-ta­gok Szusz­lov­val jú­nius 8-án megál­la­pod­tak. Az elő­ké­szü­le­tek köz­ben, jú­lius ele­jén azon­ban olyan új fej­le­mé­nyek tör­tén­tek, ame­lyek az ere­de­ti Szusz­lov-­terv ki­vi­te­le­zé­sét le­he­tet­len­né tet­ték. Pé­ter Gá­bor, az ÁVH egy­ko­ri – 1953 ja­nuár­ja óta le­tar­tóz­ta­tás­ban lé­vő és ad­dig­ra már elítélt – ve­ze­tő­je, akit a Ko­vács-fé­le bi­zott­ság Far­kas Mi­hály ügyé­nek vizs­gá­la­ta so­rán már meg­hall­ga­tott, 1956. jú­lius 1-jén tol­lat ra­ga­dott, s le­ve­let írt Ko­vács Ist­ván­nak, amely­ben kér­te, hogy a bi­zott­ság új­ból hall­gas­sa meg. Hang­sú­lyoz­ta, hogy a tel­jes igaz­sá­got nem me­ri leír­ni, de a bi­zott­ság tag­jai­nak kész­ség­gel el­mond­ja, s ar­ra is vá­laszt ad, hogy ezt ko­ráb­ban miért nem tet­te meg. Ám még mie­lőtt az újabb meg­hall­ga­tás­ra sor ke­rült vol­na, Mi az igaz­ság? cí­mű – 1956. jú­lius 10-ei kel­te­zé­sű – fel­jegy­zé­sé­ben egyér­tel­műen Rá­ko­sit tet­te fe­le­lős­sé Rajk Lász­ló ha­lá­láért és ár­tat­lan em­be­rek meg­hur­co­lá­sáért.

Nem tud­juk, hogy mi vagy ki ve­zet­te Pé­ter Gá­bor tol­lát, az írás meg­szü­le­té­sé­nek kö­rül­mé­nyeit il­le­tően azon­ban nem ez az egyet­len tisz­tá­zat­lan kér­dés. A ren­del­ke­zé­sünk­re ál­ló do­ku­men­tum jú­lius 10-ei kel­te­zé­sű, ám a le­vél lé­te­zé­sé­ről – és an­nak tar­tal­má­ról – Andropov nagy­kö­vet Is­csen­ko szov­jet belügyi tanács­adón ke­resz­tül már jú­lius 6-án tu­dott, s an­nak a vé­le­mé­nyé­nek adott han­got a szov­jet ve­ze­tés­nek kül­dött je­len­té­sé­ben, hogy a kö­vet­ke­ző KV-ü­lé­sen „Rá­ko­si meg­le­he­tő­sen ne­héz hely­zet­be ke­rül­het”.

Gerő Er­nő jú­lius 6-án And­ro­po­von ke­resz­tül úgy­szin­tén je­lez­te Moszk­vá­nak, hogy a hely­zet „na­gyon-na­gyon ko­moly”, és ta­ná­csot kért a teen­dő­ket il­le­tően. Andropov a „Szusz­lov-­for­mu­lá­ra” hi­vat­ko­zott, de Gerő az adott hely­zet­ben azt már nem tar­tot­ta elég­sé­ges­nek. Jú­lius 11-én Ge­rőn kí­vül Ko­vács Ist­ván is meg­je­lent And­ro­pov­nál, s ma­gá­val vit­te Pé­ter le­ve­lét. Ko­vács Ist­ván meg­le­he­tő­sen ta­nács­ta­lan volt. A le­vél lé­te­zé­sét nem akar­ta el­tit­kol­ni, de ah­hoz sem volt elég bá­tor­sá­ga, hogy a KV-ü­lé­sen felol­vas­sa. Ko­vács di­lem­má­ja tel­je­sen ért­he­tő, hi­szen a le­vél is­mer­te­té­se ese­tén – még ha ar­ra a Köz­pon­ti Veze­tő­­ség kor­lá­to­zott nyil­vá­nos­sá­ga előtt ke­rült vol­na is sor – Rá­ko­si­nak men­nie kel­lett vol­na. Bár ezt Ko­vács nem na­gyon bán­ta, ke­zét – s az egész Po­li­ti­kai Bi­zott­sá­gét – meg­kö­töt­te Szuszlov azon „ta­ná­csa”, hogy a po­li­ti­kai ve­ze­tés élén ne hajt­sa­nak vég­re vál­toz­ta­tást. A Rá­ko­si-ügy­ben ily mó­don Gerő és Ko­vács is Moszk­vá­tól vár­ta a dön­tést.

Miu­tán a nagy­kö­vet a Ko­váccsal és Ge­rő­vel tör­tént be­szél­ge­té­sé­ről ké­szí­tett fel­jegy­zé­se­ket el­küld­te Moszk­vá­ba, min­den bi­zonnyal az SZKP KB El­nök­sé­ge szá­má­ra is nyil­ván­va­ló­vá vált, hogy újabb beavat­ko­zás­ra van szük­ség. Pé­ter le­ve­le köz­ben a szov­jet ta­nács­adón ke­resz­tül va­ló­szí­nű­leg már szin­tén el­ju­tott a szov­jet fő­vá­ros­ba, s an­nak is­me­re­té­ben szü­le­tett meg a tes­tü­let dön­té­se Mikojan Ma­gyaror­szág­ra kül­dé­sé­ről. Az elnök­ség azon ha­tá­ro­za­ta,, mi­sze­rint „a Rajk-üggyel kap­cso­lat­ban könnyí­te­ni kell Rá­ko­si hely­ze­tén”, és rend­re kell uta­sí­ta­ni Ková­csot, ar­ról árul­ko­dik, hogy a szov­jet párt­el­nök­ség vagy tag­jai­nak több­sé­ge – az egyér­tel­mű jel­zé­sek el­le­né­re – jú­lius 12-én még min­dig ki­tar­tott Rá­ko­si mel­lett.

Mikojan 1956. jú­lius 13-án dél­előtt ér­ke­zett Bu­da­pest­re, s azon­nal be­szél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett a PB-ta­gok­kal. El­ső beszél­ge­tő­part­ne­rei Rá­ko­si és Gerő mel­lett He­ge­düs And­rás, vala­mint a szov­jet po­li­ti­kus fo­ga­dá­sá­ra ki­kül­dött Vég Bé­la KV-tit­kár vol­tak. A szűk kö­rű meg­be­szé­lést egy szé­le­sebb kö­rű tárgya­lás kö­vet­te a PB-ta­gok, a pót­ta­gok és a KV-tit­ká­rok rész­vé­telé­vel. Mikojan jól lát­ta: „min­den a Rá­ko­si-kér­dés kö­rül csú­csoso­dik ki”, de Bu­da­pes­ten ar­ra vár­tak, hogy Rá­ko­si me­nesz­té­sé­nek kér­dé­sét a szov­je­tek ves­sék fel. Mikojan ezt a gon­do­la­tot már az el­ső szűk kö­rű ta­nács­ko­zás al­kal­má­val, sőt már a re­pü­lő­tér­ről a vá­ros köz­pont­já­ba tart­va az au­tó­ban szó­ba hoz­ta He­ge­düs­nek és Rá­ko­si­nak, ami azt jel­zi, hogy Hrus­csov ta­lán a szov­jet párt­el­nök­ség­től ka­pott fel­ha­tal­ma­zás­nál na­gyobb moz­gás­te­ret en­ge­dett ne­ki a dön­té­sek meg­ho­za­ta­lá­ban.

Nem tud­juk, az SZKP KB El­nök­sé­gé­nek jú­lius 12-ei ülé­se és a Mikojan eluta­zá­sa kö­zöt­ti rö­vid idő­szak­ban tör­tént-e olyan ese­mény, amely a szov­jet párt­ve­ze­tés ál­lás­pont­ját be­fo­lyá­sol­ta vol­na. Mikojan azon­ban Rá­ko­si le­mon­dá­sá­nak öt­le­tét még az­előtt fel­ve­tet­te, mie­lőtt a Po­li­ti­kai Bi­zott­ság tag­jai­nak vé­le­mé­nyét megis­mer­te vol­na, ami ar­ra mu­tat, hogy a szov­jet párt­ve­ze­tés Rá­ko­si feladá­sát vé­gül is már a szov­jet meg­bí­zott eluta­zá­sa előtt fon­tol­gat­ta.

Ezt a fel­té­te­le­zést erő­sí­ti az Olasz Kom­mu­nis­ta Párt fő­tit­ká­rá­nak, Togliat­ti­nak jú­lius 13-án, az SZKP KB El­nök­sé­gé­nek ha­tá­ro­za­ta nyo­mán kül­dött táv­irat szö­ve­ge is. Togliat­ti, mie­lőtt a Sza­bad Nép in­ter­jú­ké­ré­se alap­ján nyi­lat­ko­zott vol­na, sze­rette vol­na megis­mer­ni a szov­jet párt­ve­ze­tés vé­le­mé­nyét a ma­gyaror­szá­gi hely­zet­ről. Kér­dé­sé­re va­ló­szí­nű­leg már jú­lius 12-én el­ment a vá­lasz, de azt 13-án mó­do­sí­tot­ták, s ar­ra uta­sí­tot­ták a ró­mai szov­jet nagy­kö­ve­tet, hogy kö­zöl­je Togliat­ti­val: „A hely­zet Ma­gyaror­szá­gon meg­vál­to­zott, mi­vel a párt­ve­ze­tés elis­mer­te, hogy Rá­ko­sit fel­te­he­tően nem le­het meg­tar­ta­ni a KV fő­tit­ká­ra­ként. Mikojan elv­társ, aki Bu­da­pes­ten tar­tóz­ko­dik, úgy vé­li, hogy je­len pil­la­nat­ban va­ló­szí­nű­leg nincs más megol­dás. A kér­dés a kö­ze­li na­pok­ban vég­le­ge­sen el­dől. […] Rá­ko­si egye­nes tá­mo­ga­tá­sa a kö­rül­mé­nyek­nek az el­múlt két nap alatt be­kö­vet­ke­zett vál­to­zá­sa kö­vet­kez­té­ben nyil­ván­va­lóan nem len­ne idő­sze­rű.” Miu­tán a jú­lius 13-ai el­nök­sé­gi ülés órá­ra pon­tos idő­pont­ját nem is­mer­jük, az is le­het­sé­ges, hogy Mikojan a megér­ke­zé­sét kö­ve­tően le­foly­ta­tott el­ső meg­be­szé­lés után nyom­ban tá­jé­koz­tat­ta Hrus­cso­vot, s a ró­mai nagy­kö­vet­nek adott uta­sí­tás meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra már a szov­jet meg­bí­zott Bu­da­pest­ről to­váb­bí­tott in­for­má­ció­já­nak is­me­re­té­ben ke­rült sor.

A vál­ság­hely­zet megol­dá­si kép­le­tét il­le­tően jú­lius el­ső fe­lé­ben is ta­pasz­tal­ha­tó volt bi­zo­nyos „fá­zis­el­to­ló­dás” a szov­jet po­li­ti­kai és a külügyi ve­ze­tés kö­zött. Mi­köz­ben a szov­jet párt­ve­ze­tés­ben, nem kis rész­ben a poz­na­ni ese­mé­nyek ha­tá­sá­ra, már Rá­ko­si „felál­do­zá­sá­ra” ké­szül­tek, a külügyi ap­pa­rá­tus – And­ro­pov­nak az „el­len­sé­ges erők” fo­ko­zó­dó te­vé­keny­sé­ge és az egy­re mé­lyü­lő vál­ság miat­ti ag­go­dal­mait tel­jes mér­ték­ben oszt­va – ke­mé­nyebb fel­lé­pést ja­va­solt.

K. Le­vics­kin, a szov­jet Kül­ügy­mi­nisz­té­rium Ma­gyaror­szággal fog­lal­ko­zó V. Eu­ró­pai Osz­tá­lyá­nak ve­ze­tő­je 1956. jú­lius 3-án még csu­pán azt ja­va­sol­ta, hogy a szov­jet saj­tó kö­zöl­je a magyar párt­ve­ze­tés­nek a Pe­tő­fi Kört és az el­len­sé­ges ele­mek te­vé­keny­sé­gét elíté­lő jú­nius 30-ai ha­tá­ro­za­tát, és je­len­jen meg cikk a jobb­ol­da­li el­haj­lás­ról. 1956. jú­lius 12-én, ugyanazon a na­pon, ami­kor a párt­el­nök­ség dön­tést ho­zott Mikojan Ma­gyaror­szágra kül­dé­sé­ről, Le­vics­kin a ré­gi, be­vált re­cept al­kal­ma­zá­sát ja­va­sol­ta Se­pi­lov kül­ügy­mi­nisz­ter­nek. Olyan in­for­má­ciók­ra hi­vat­koz­va, me­lyek sze­rint az MDP KV – ak­kor még jú­lius 17-ére ter­ve­zett – ülé­sén az el­len­zé­ki ele­mek Rá­ko­si el­tá­vo­lí­tá­sát ter­ve­zik, in­dít­vá­nyoz­ta: még azt megelő­zően hív­ják meg Moszkvá­ba az MDP tel­jes Po­li­ti­kai Bi­zott­sá­gát és a KV tit­ká­rait, hogy „együt­te­sen meg­vi­tas­suk a párt­ve­ze­tés­ben és az or­szág­ban ki­ala­kult hely­ze­tet, és ja­va­sol­juk sok­kal ha­tá­ro­zot­tabb intézkedések meg­ho­za­ta­lát a kiala­kult hely­zet fel­szá­mo­lá­sa ér­de­ké­ben, egészen az el­len­sé­ges ele­mek­kel szem­be­ni rep­resszió al­kal­ma­zá­sáig”.

Andropov eb­ben az idő­szak­ban tar­tóz­ko­dott a ja­vas­lat­té­tel­től, és nem ve­tet­te fel Rá­ko­si tá­mo­ga­tá­sá­nak cél­sze­rűt­len­sé­gét, hi­szen a Szuszlov ál­tal adott ta­ná­csok őt is kö­töt­ték. A reá­lis hely­zet­felis­me­rés­ben azon­ban nem csu­pán „fe­let­te­se” aján­lá­sai, de sa­ját gon­dol­ko­dás­mód­já­nak szel­le­mi és esz­mei kor­lá­tai is aka­dá­lyoz­ták. Be­szél­ge­té­sei so­rán ta­pasz­tal­nia kel­lett, hogy Rá­ko­si­tól már köz­vet­len kör­nye­ze­te is igyek­szik meg­sza­ba­dul­ni, po­li­ti­kai elem­zé­sei­ben azon­ban még min­dig ez­zel el­len­té­tes kö­vet­kez­te­té­se­ket fo­gal­ma­zott meg.

A ma­gyar ügyek in­té­zé­sé­ben szé­les kö­rű fel­ha­tal­ma­zás­sal ren­del­ke­ző Mikojan megér­ke­zé­se pil­la­na­tá­tól in­ten­zív egyez­te­té­se­ket foly­ta­tott a ma­gyar ve­ze­tők­kel Rá­ko­si utód­já­nak sze­mé­lyé­ről, és ak­tí­van részt vett a Köz­pon­ti Ve­ze­tő­ség ter­ve­zett ülé­sé­nek elő­ké­szí­té­sé­ben. Az ülés meg­kez­dé­se előtt Gerő ké­ré­sé­re fel­ke­res­te Far­kas Mi­hályt is, akit si­ke­rült rá­ven­nie, hogy a „párt ér­de­ké­ben” és a vár­ha­tó bün­te­tés eny­hí­té­se fe­jé­ben ne élez­ze a hely­ze­tet, ha­nem vál­lal­ja a bűn­bak sze­re­pét. A jú­lius 18. és 21. kö­zött tar­tott KV-ü­lés az ere­de­ti for­ga­tó­könyv sze­rint zaj­lott. A szov­jet ve­ze­tés ne­he­zen szán­ta rá ma­gát, hogy felál­doz­za Rá­ko­sit, s csak miu­tán a Bu­da­pest­re ér­ke­zett szov­jet po­li­ti­kus egyér­tel­műen ar­ra a meg­győ­ző­dés­re ju­tott, hogy Rá­ko­si meg­tar­tá­sa le­he­tet­len, mert már a hoz­zá leg­kö­ze­lebb ál­lók bi­zal­mát sem él­ve­zi, hoz­ta meg a ve­zér­ál­do­za­tot, s ad­ta ál­dá­sát Gerő el­ső tit­kár­rá vá­lasz­tá­sá­ra.

A KV-ü­lés utá­ni el­ső nagy­kö­ve­ti je­len­té­sek a fő­tit­ká­ri posz­ton tör­tént sze­mély­cse­re – na­gyon rö­vid ideig tar­tó – po­zi­tív ha­tá­sá­ról szá­mol­tak be, azt azon­ban And­ro­pov­nak is be kel­lett is­mer­nie, hogy Gerő nem volt a leg­jobb vá­lasz­tás: nép­sze­rűt­len a párt­tag­ság kö­ré­ben, meg­vá­lasz­tá­sát az em­be­rek­kel va­ló bá­nás­mód­ja miatt so­kan tar­tóz­ko­dóan fo­gad­ták. A Köz­pon­ti Ve­ze­tő­ség ülé­sét kö­ve­tő je­len­té­sek­ben en­nek el­le­né­re a szov­jet nagy­kö­vet be­szél­ge­tő­part­ne­rei a bel­po­li­ti­kai fe­szült­ség eny­hü­lé­sé­ről szá­mol­tak be, az or­szág­ban bi­zo­nyos vá­ra­ko­zás lett úr­rá. S az el­ső in­téz­ke­dé­sek va­ló­ban azt mu­tat­ták, hogy Gerő ko­mo­lyan gon­dol­ta az óva­tos nyi­tást a re­for­mok irá­nyá­ba. Az MDP ve­ze­té­sé­nek egyes tag­jai (min­de­nekelőtt Ko­vács Ist­ván) és a bu­da­pes­ti szov­jet nagy­kö­vet vi­szont azon a vé­le­mé­nyen vol­tak, hogy a hely­zet nor­ma­li­zá­lá­sá­nak elő­fel­té­te­le az erős kéz po­li­ti­ká­ja „az el­len­sé­ges és el­len­zé­ki ele­mek­kel” szem­ben. A Krím­ben üdü­lő Rá­ko­si ugyan­csak ha­son­ló ta­ná­csok­kal szol­gált az itt­ho­ni és a szov­jet párt­ve­ze­tés­nek.

Andropov a KV jú­liu­si ülé­sét kö­ve­tően, az SZKP KB El­nök­sé­gé­nek cím­zett au­gusz­tus 29-ei le­ve­lé­ben tet­te az el­ső ko­mo­lyabb kí­sér­le­tet a ma­gyaror­szá­gi hely­zet elem­zé­sé­re. Azt elis­mer­te, hogy a jú­liu­si KV-ü­lést kö­ve­tően a bel­po­li­ti­kai fe­szült­ség eny­hült, de a hely­ze­tet még min­dig meg­le­he­tő­sen bo­nyo­lult­nak tar­tot­ta. A nagy­kö­vet sze­rint a jú­lius óta el­telt idő­szak leg­na­gyobb hi­bá­ja az volt, hogy „a ma­gyar elv­tár­sak még alig ér­tek el ered­mé­nye­ket a ha­ta­lom meg­szi­lár­dí­tá­sáért foly­ta­tott küz­de­lem­ben”. Ked­ve­zően ér­té­kel­te az or­szág de­mok­ra­ti­zá­lá­sá­ra tett lé­pé­se­ket – az or­szág­gyű­lés sze­re­pé­nek és a he­lyi ta­ná­csok ön­ál­ló­sá­gá­nak nö­ve­lé­sét, az in­ter­pel­lá­ciók be­ve­ze­té­sét, a jog­ta­la­nul elítél­tek re­ha­bi­li­tá­ció­já­nak be­je­len­té­sét –, de ki­fo­gá­sol­ta, hogy eze­ket az in­téz­ke­dé­se­ket nem kö­töt­ték össze a ha­ta­lom meg­szi­lár­dí­tá­sát biz­to­sí­tó ha­tá­ro­zott po­li­ti­ká­val, és igen erély­te­le­nül él­tek a ha­ta­lom­mal, „még olyan ese­tek­ben is, ami­kor er­re fel­tét­len szük­ség len­ne”. Andropov fe­le­lőt­len­ség­nek tar­tot­ta az ígé­re­te­ket az élet­szín­vo­nal eme­lé­sé­re, a pa­rasz­toknak nyúj­tan­dó köl­csö­nök­re, mert ezek tel­je­sí­té­sét vé­le­mé­nye sze­rint a gaz­da­sá­gi hely­zet nem tet­te le­he­tő­vé. Ráadá­sul úgy vélte, a KV és a Mi­nisz­ter­ta­nács „csak igen fé­lén­ken” fo­gal­ma­zott meg a párt és a dol­go­zók szá­má­ra olyan felada­to­kat (a ter­me­lé­keny­ség nö­ve­lé­se, az ön­költ­ség csök­ken­té­se, a mun­ka­fe­gye­lem meg­szi­lár­dí­tá­sa), ame­lyek ezen ígé­re­tek tel­je­sí­té­sét reá­li­sab­bá te­het­ték vol­na.

Az MDP po­li­ti­ká­já­nak erély­te­len­sé­gét és en­ge­dé­keny­sé­gét kü­lö­nö­sen ideo­ló­giai té­ren ki­fo­gá­sol­ta. Az MDP egyes tag­jai­val foly­ta­tott be­szél­ge­té­sei­re ala­poz­va an­nak a vé­le­mé­nyé­nek adott han­got, hogy „az MDP ve­ze­té­se azért tesz bi­zo­nyos en­ged­mé­nye­ket a reak­ciós ele­mek­nek, hogy így pró­bál­ja meg­bé­kí­te­ni és le­sze­rel­ni őket. Az ilyen po­li­ti­ka egy ideig va­ló­ban le­he­tő­vé te­szi ba­rá­taink szá­má­ra, hogy el­ke­rül­jék az összeüt­kö­zé­se­ket az el­len­zé­ki ele­mek­kel, csak­hogy ez a vo­nal alap­jai­ban hi­bás és ve­szé­lyes, mert oda ve­zet­het, hogy a ma­gyar elv­tár­sak ész­re­vét­le­nül le­tér­nek a mar­xis­ta–le­ni­nis­ta po­li­ti­ka út­já­ról.”

A nagy­kö­vet úgy lát­ta, hogy a ha­ta­lom meg­szi­lár­dí­tá­sá­nak elen­ged­he­tet­len fel­té­te­le a párt­ve­ze­tés te­kin­té­lyé­nek nö­ve­lé­se. En­nek elő­se­gí­té­se ér­de­ké­ben több ja­vas­la­tot tett a szov­jet ve­ze­tés­nek. A se­gít­ség­nyúj­tás­ra ő is ré­gi, ki­pró­bált mód­sze­re­ket aján­lott: a párt­ve­ze­tés tá­mo­ga­tott­sá­gá­nak de­monst­rá­lá­sá­ra hi­va­ta­los párt­de­le­gá­ció meg­hí­vá­sa Moszk­vá­ba, szov­jet párt­de­le­gá­ció ma­gyaror­szá­gi uta­zá­sa, el­mé­le­ti­cikk-­so­ro­zat a szo­cia­liz­mus épí­té­sé­nek prob­lé­mái­ról, kü­lön meg­be­szé­lé­sek a Szov­jetunió­ban tar­tóz­ko­dó ma­gyar po­li­ti­ku­sok­kal.

Andropov el­ma­rasz­tal­ta a párt­ve­ze­tést a Ju­go­szlá­via irá­nyá­ban foly­ta­tott po­li­ti­ka miatt is. Sze­rin­te a ma­gya­rok­nak nincs kel­lően szilárd és világos po­li­ti­kai vo­na­luk a Ju­go­szlá­viá­hoz va­ló vi­szonyt il­le­tően, amit az is mu­tat, hogy mi­köz­ben még né­hány hó­nap­pal ko­ráb­ban is tel­je­sen in­do­ko­lat­lan bi­zal­mat­lan­sá­got ta­nú­sí­tot­tak a ju­go­szláv ve­ze­tők­kel szem­ben, „most egyes ve­ze­tő elv­tár­sak be­szé­deik­ben vagy cik­keik­ben szin­te hí­ze­leg­nek a ju­go­szláv ve­ze­tés­nek”.

Nagy Im­re ügyé­nek ren­de­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban a nagy­kö­vet egyetér­tett az­zal, hogy Nagy hely­te­le­nül járt el, ami­kor kö­ve­tel­te né­ze­tei­nek meg­vi­ta­tá­sát a KV-ban, s „ha ilyen fel­fo­gás­sal vissza­ke­rül a párt­ba, ez nem erő­sí­te­ni, ha­nem gyen­gí­te­ni fogja az MDP egy­sé­gét”. Bí­rál­ta Gerő ma­ga­tar­tá­sát is, aki a nagy­követ vé­le­mé­nye sze­rint haj­lik az egész Nagy Im­re-kér­dés olyan elin­té­zé­sé­re, hogy „le­ve­szik na­pi­rend­ről”. A megol­dás Andro­pov sze­rint az len­ne, ha nem má­sod­vo­nal­be­li po­li­ti­kusok, hanem ma­ga Gerő tár­gyal­na ve­le a PB-ta­gok je­len­lé­té­ben, és meg­pró­bál­ná rá­ven­ni, hogy gya­ko­rol­jon ön­kri­ti­kát. Már az is ele­gendő len­ne ah­hoz, hogy Na­gyot vissza­ve­gyék a párt­ba, ha legalább a főbb kér­dé­sek­ben (ipa­ro­sí­tás, szö­vet­ke­ze­te­sí­tés, a párt ve­zető sze­re­pe) el­kö­ve­tett hi­bák miatt ön­kri­ti­kát gya­ko­rol­na. Andropov mindössze egyet­len kér­dés­ben, Rá­ko­si szov­jetunió­be­li tar­tóz­ko­dá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sá­ban ér­tett egyet Ge­rő­vel; Rá­ko­si vissza­té­ré­se sze­rin­te is új­ra kiélez­te vol­na a hely­ze­tet.

A nagy­kö­vet ja­vas­la­tai kö­zül a Nagy Im­ré­vel va­ló „leg­fel­sőbb szin­tű” ta­lál­ko­zó­ra tett in­dít­vány azon­nal meg­hall­ga­tás­ra ta­lált. Szep­tem­ber 1-jén Gerő – Ká­dár Já­nos tár­sa­sá­gá­ban – fel­ke­res­te Nagy Im­rét, és er­ről né­hány nap­pal ké­sőbb mind­ket­ten tá­jé­koz­tat­ták a szov­jet nagy­kö­ve­tet is. Gerő sze­rint a ta­lál­ko­zó lé­nye­gé­ben „nyu­godt lég­kör­ben” folyt le, de Nagy Im­re nem ér­té­kel­te a Po­li­ti­kai Bi­zott­ság gesz­tu­sát, és nem akar­ta elő­se­gí­te­ni a párt­ba va­ló vissza­vé­te­le prob­lé­má­já­nak megol­dá­sát. Gerő to­vább­ra is ra­gasz­ko­dott ah­hoz, hogy Nagy „legalább ál­ta­lá­nos­sá­gok­ban” gya­ko­rol­jon ön­kri­ti­kát, mert sze­rin­te ha e nél­kül vissza­ven­nék a párt­ba, az „sú­lyos csa­pás len­ne az MDP egy­sé­gé­re, és je­len­tő­sen megerő­sí­te­né a pár­ton be­lü­li jobb­ol­da­li né­ze­te­ket”. Ká­dár a Nagy Im­ré­vel foly­ta­tott meg­be­szé­lés­ről Ge­rő­höz ha­son­lóan nyi­lat­ko­zott, de a hang­súlyt Rá­ko­si­nak a Nagy Im­re-ügy ke­ze­lé­sé­ben el­kö­ve­tett hi­bái­ra he­lyez­te.

An­nak mind Gerő, mind a párt­ve­ze­tés töb­bi tag­ja tu­da­tá­ban volt, hogy Rá­ko­si me­nesz­té­sé­vel még nem ol­dód­tak meg a prob­lé­mák, az „új ve­ze­tés­nek” já­ró tü­rel­mi időt azon­ban nem tud­ták jól ki­hasz­nál­ni. 1956 őszé­re a ma­gyar párt­ve­ze­tés el­ját­szot­ta azt a ke­vés­ke hi­telt is, ame­lyet a jú­liu­si KV-ü­lés után ka­pott. A tö­me­gek elé­ge­det­len­sé­ge az MDP ve­ze­té­sé­vel szem­ben nem szűnt meg, a Köz­pon­ti Ve­ze­tő­ség ülé­se csak lát­szó­la­gos egysé­get ho­zott, a párt­ve­ze­tés­nek alig volt te­kin­té­lye, s a vál­ság elérte a leg­szű­kebb ve­ze­tést is, amely en­nek kö­vet­kez­té­ben megosz­tot­tabb volt, mint va­la­ha. Ká­dár Já­nos szep­tem­ber el­ső nap­jai­ban ar­ról be­szélt a szov­jet nagy­kö­vet­nek, hogy a ve­ze­tő tes­tü­le­tek­ben egész­sé­ges lég­kör jött lét­re, azt azon­ban nem tit­kol­ta, hogy még a leg­szű­kebb ve­ze­tés­ben is ko­moly né­zet­el­té­ré­sek van­nak szá­mos fon­tos el­vi kér­dés­ben. Azt Gerő Er­nő is ér­zékel­te, hogy nem men­nek rend­ben a dol­gok, s efö­löt­ti ag­go­dal­mát sza­bad­ság­ra uta­zá­sa előtt a szov­jet nagy­kö­vet­tel is megosz­totta.

Az el­ső tit­kár a Szov­jetunió­ban töl­töt­te sza­bad­sá­gát, s ezt az al­­kal­mat ar­ra is fel­hasz­nál­ta, hogy el­ső kéz­ből in­for­mál­ja a szovjet ve­ze­tést a ma­gyaror­szá­gi hely­zet­ről. Há­lás volt a szov­jet ve­ze­tés­nek el­ső tit­kár­rá vá­lasz­tá­sáért, de ki­szol­gál­ta­tott­nak is érezte ma­gát. Vél­he­tő­leg – nem min­den alap nél­kül – tar­tott a gyógy­ke­ze­lés­re szám­űzött Rá­ko­si po­li­ti­kai ma­chi­ná­ciói­tól is. Rá­kosi leír­ta visszaem­lé­ke­zé­sei­ben, hogy rend­sze­re­sen be­szél­ge­tett a Krím­ben üdü­lő párt­ve­ze­tők­kel a ma­gyaror­szá­gi hely­zet­ről, s fej­te­ge­té­sei és a prob­lé­mák megol­dá­sá­ra vo­nat­ko­zó ja­vas­la­tai nem min­den­ben egyez­tek utód­ja el­kép­ze­lé­sei­vel. Gerő nyil­ván tisz­tá­ban volt az­zal, hogy a szov­jet ve­ze­té­sen be­lül is van­nak hí­vei az erős kéz po­li­ti­ká­já­nak és Rá­ko­si el­gon­do­lá­sai­nak, ezért igye­ke­zett Rá­ko­sit „sem­le­ge­sí­te­ni” és az or­szág­tól tá­vol tar­tani.

A ma­gyar párt­ve­ze­tés cse­lek­vé­si sza­bad­sá­ga nem kis mér­ték­ben at­tól is füg­gött, hogy mi­lyen az ak­tuá­lis szov­jet po­li­ti­kai irány­vo­nal. Eb­ben a te­kin­tet­ben, úgy tű­nik, 1956 őszén a hely­zet nem volt túl ked­ve­ző. A szov­jet külügyi ap­pa­rá­tus­nak a bu­da­pes­ti nagy­kö­vet je­len­té­sei alap­ján a párt­ve­ze­tés szá­má­ra összeál­lí­tott elem­zé­sei, ame­lyek a „ke­mény kéz” al­kal­ma­zá­sá­nak irá­nyá­ba kí­ván­ták el­tol­ni a po­li­ti­kai dön­tés­ho­zó­kat, tovább­ra is el­fo­gad­ták Andropov in­to­le­ráns vi­szo­nyu­lá­sát a magyaror­szá­gi re­form­fo­lya­mat­hoz. Ek­kor már a szov­jet párt­el­nök­sé­g­ben is egy­re nyil­ván­va­lób­ban for­má­ló­dott Hrus­csov el­len­zé­ke, amely az or­szág­ban és a nem­zet­kö­zi szín­té­ren kiala­kult ne­héz­sé­ge­ket a XX. kong­resszus ha­tá­sá­nak és Hrus­csov vé­gig nem gon­dolt po­li­ti­ká­já­nak tud­ta be.

Az őszi nagy­kö­vet­sé­gi je­len­té­sek a nyár vé­giek­nél is bo­rú­lá­tób­ban ítél­ték meg a bel­po­li­ti­kai hely­ze­tet: a pa­raszt­ság kö­ré­ben egy­re erő­sö­dött a szö­vet­ke­zet­el­le­nes han­gu­lat, a nyu­ga­ti me­gyék­ben tö­me­ges­sé vált a szö­vet­ke­ze­tek el­ha­gyá­sa, to­vábbra is megol­dat­lan ma­radt Nagy Im­re ügye, amely­ben a ma­gyar ve­ze­tés sem­mi­lyen el­vi en­ged­mény­re nem volt haj­lan­dó. Nem ke­rül­te el a nagy­kö­vet­ség fi­gyel­mét Rajk Lász­ló és tár­sai­nak ok­tó­ber 6-ai új­ra­te­me­té­se sem, amely után Krjucs­kov visszaem­lé­ke­zé­se sze­rint „nyil­ván­va­ló­vá vált, hogy a dön­tő össze­csa­pás nincs messze”.

Miu­tán Gerő ha­za­tért sza­bad­sá­gá­ról, ma­ga is meg­le­he­tő­sen ide­ges és gond­ter­helt volt; ok­tó­ber 12-én őszin­tén be­val­lot­ta a nagy­kö­vet­nek: a hely­zet az or­szág­ban sok­kal rosszabb, mint ami­re szá­mí­tott. A vál­to­zat­la­nul a ke­mény vo­nal hí­vé­nek mu­tat­ko­zó nagy­kö­vet ér­té­ke­lé­se sze­rint a hely­zet kiala­ku­lá­sáért az MDP KV Po­li­ti­kai Bi­zott­sá­gá­nak ha­tá­ro­zat­lan­sá­ga és „elv­te­len en­ged­mé­nyei” a fe­le­lő­sek, ame­lyek megin­gat­ták a ma­gyar ve­ze­tés po­zí­cióit.

Andropov je­len­té­sei­ből és aján­lá­sai­ból úgy tű­nik, mint­ha maga is in­kább Hrus­csov po­li­ti­kai el­len­fe­lei­nek né­ze­tei­vel szim­pa­ti­zált vol­na. A szov­jet nagy­kö­vet azon­ban min­den ideo­ló­giai korlátja el­le­né­re jól ér­zé­kel­te a vál­ság mély­sé­gét, és vissza­te­kint­ve ok­tó­ber 12-ei prog­nó­zi­sa is helyt­ál­ló­nak bi­zo­nyult: „Ha ba­rá­taink to­vább­ra is foly­tat­ják az el­lenál­lás el­ke­rü­lé­sé­nek poli­ti­ká­ját, egyér­tel­műen le­het­sé­ges­nek tart­juk, hogy Nagy Im­re a párt és az or­szág ve­ze­tő­je lesz.”

Ah­hoz még most sem ren­del­ke­zünk ele­gen­dő for­rás­sal, hogy a bu­da­pes­ti szov­jet nagy­kö­vet­ség te­vé­keny­sé­gé­nek és je­len­té­sei­nek a szov­jet po­li­ti­kai dön­tés­ho­zók­ra gya­ko­rolt be­fo­lyá­sát min­den rész­le­té­ben tisz­táz­zuk. A ma­gyaror­szá­gi szov­jet po­li­ti­ka ala­kí­tá­sá­ban azon­ban Andropov 1956-os je­len­té­sei két­ség­kí­vül fon­tos sze­re­pet ját­szot­tak. Ezt nem csu­pán a szov­jet kül­ügy­mi­nisz­té­rium­nak a bu­da­pes­ti szov­jet nagy­kö­vet­ség je­lentései alap­ján az SZKP KB ré­szé­re összeál­lí­tott elem­zé­sei tá­maszt­ják alá, ha­nem egy ko­ra­be­li szem­ta­nú, J. I. Malasenko al­tá­bor­nagy, a ma­gyaror­szá­gi szov­jet kü­lön­le­ges had­test pa­rancs­no­ká­nak visszaem­lé­ke­zé­se is, aki majd­nem negy­ven év­vel a tör­tén­tek után így idéz­te fel Andropov ak­ko­ri te­vé­keny­sé­gét: „A ma­gyar bel­po­li­ti­kai hely­zet­ről időn­ként a nagy­kö­ve­tünk­től, Ju­rij Vla­gyi­mi­ro­vics And­ro­pov­tól kap­tunk tá­jé­koz­ta­tót […] el­mond­ta, mi­lyen bo­nyo­lult a hely­zet a párt­ban és az or­szág­ban, jel­le­mez­te az el­len­zé­ket és az el­len­sé­ges han­gu­la­tot. Orien­tált ben­nün­ket az ese­mé­nyek fej­lő­dé­sé­re néz­ve, így ki­je­len­tet­te: elő­for­dul­hat, hogy a ma­gyar ve­ze­tés hoz­zánk for­dul majd se­gít­sé­gért. Most, sok-sok év után, úgy tű­nik, hogy a ma­gyar kor­mány­nak nyúj­tott se­gít­ség­re vo­nat­ko­zó egyes kez­de­mé­nye­zé­sek ép­pen J. V. And­ro­pov­tól in­dul­tak ki.”

Ez az ál­lí­tás így nyil­ván­va­lóan túl­zás, az azon­ban tény, hogy ami­kor 1956. ok­tó­ber 23-án ké­ső es­te Moszk­vá­ban meg­szü­le­tett a dön­tés a szov­jet ka­to­nai beavat­ko­zás­ról, a pár­tel­nök­ség tag­jai már va­la­mennyien ol­vas­ták Andropov táv­ira­tát, ame­lyet a nagy­kö­vet még a for­ra­da­lom ki­rob­ba­ná­sa előtt, a dé­li órákban kül­dött el. Eb­ben nem csu­pán a hely­zet sú­lyos­sá­gát és a ma­gya­rok ta­nács­ta­lan­sá­gát ér­zé­kel­tet­te, ha­nem is­mé­tel­ten hang­sú­lyoz­ta azt a vé­le­mé­nyét is, hogy se­gít­ség nél­kül a ma­gyar ve­ze­tés nem ké­pes úr­rá len­ni a hely­ze­ten.

Andropov 1956-os ma­gyaror­szá­gi te­vé­keny­sé­gét il­le­tően a tör­té­ne­ti iro­da­lom­ban ál­ta­lá­no­san el­fo­ga­dott az a vé­le­mény, hogy ma­ga­tar­tá­sa meg­fe­lelt azok­nak a szov­jet el­vá­rá­sok­nak, ame­lye­ket Hrus­csov a XX. kong­resszust kö­ve­tő új hely­zet­ben egy nagy­kö­vet­tel szem­ben tá­masz­tott. A szov­jet el­ső tit­kár a hat­va­nas évek­ben – utó­la­go­san, a dol­gok vég­ki­me­ne­te­le fe­lől vissza­te­kint­ve – po­zi­tív­nak mi­nő­sí­tet­te a nagy­kö­vet te­vé­keny­sé­gét, és úgy em­lé­ke­zett vissza And­ro­pov­ra, mint aki egy kri­ti­kus idő­szak­ban hű­sé­ge­sen szol­gált: „A szov­jet nagy­kö­vet ak­ko­ri­ban Ma­gyaror­szá­gon Andropov volt. A kö­vet­sé­gi ügyek­kel jól el­bol­do­gult, és ki­vá­lóan kiiga­zo­dott más ese­mé­nyek­ben is. A he­lyi kö­rül­mé­nyek is­me­re­té­ben min­den­ről je­len­tett és hasznos ta­ná­cso­kat adott ne­künk, ame­lyek a kiala­kult hely­zet­ből adód­tak.” Nem két­sé­ges, hogy Andropov ké­sőb­bi, ma­gas­ra íve­lő po­li­ti­kai kar­rier­jé­ben a „ma­gyar sza­kasz” nem le­be­csü­len­dő sze­re­pet ját­szott.

103 cikk ezzel a kulcsszóval