rubicon

Amiről a csontok mesélnek

Lepra nyomai egy avar temetőben
6 perc olvasás

Pa­luch Ti­bor és Sza­lon­tai Csa­ba, a sze­ge­di Mó­ra Fe­renc Mú­zeum ré­gé­szei 2003 nya­rán az M5 au­tó­pá­lya nyom­vo­na­lán vé­gez­tek ása­tást Sze­ged–Kis­kun­do­rozs­ma Da­ru­ha­lom-dű­lő II. ne­vű ré­gé­sze­ti le­lő­he­lyen. Az ása­tá­son egy nagy ki­ter­je­dé­sű Ár­pád-ko­ri te­le­pü­lés mel­lett egy 93 sí­ros avar ko­ri te­me­tőt is ta­lál­tak, mely­nek a kö­zép avar kor­ra, azaz a 7. szá­zad utol­só har­ma­dá­ra da­tál­ha­tó. A fel­tárt te­rü­let nagy­sá­ga 32 444 m2, az itt talált ob­jek­tu­mok szá­ma: 525.

Az avar te­me­tő egyik leg­gaz­da­gabb sír­ja a 21. volt, mely­ben II. Con­stans bi­zán­ci császár (641–668) 667–668-ban kiadott so­li­du­sa ke­rült elő. Az arany­pénz szé­lét va­ló­szí­nű­leg még Bi­zánc­ban kör­be­nyír­ták, hogy ez­zel is ke­ve­sebb arany ke­rül­jön az ava­rok­hoz, fe­lü­le­tén pe­dig ha­ra­pás nyo­ma fe­dez­he­tő fel.

A le­le­tek szak­mai fel­dol­go­zá­sa so­rán a ha­lot­tak csont­jait a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem em­ber­ta­ni tan­szé­kén dr. Mar­csik An­tó­nia és dr. Mol­nár Eri­ka vizs­gál­ták meg. A 93 csont­váz ala­pos ta­nul­má­nyo­zá­sa, mor­fo­ló­giai elem­zé­se köz­ben ar­ra let­tek fi­gyel­me­sek, hogy három sír ese­té­ben az arc­ko­po­nyán kó­ros el­vál­to­zá­sok fi­gyel­he­tőek meg. Konk­ré­tan a cson­tos orr­üreg szé­le és az orr­tö­vis fel­szí­vó­dott (emiatt az orr­üreg ki­szé­le­se­dett), a kö­zép­ső met­sző­fo­gak még az egyén éle­té­ben ki­hul­lot­tak, mi­vel a fel­ső áll­csont fog­med­ri nyúl­vá­nya is fel­szí­vó­dott. Az orr­üreg al­só szé­le és a fo­gak kö­zöt­ti te­rü­le­ten a vá­la­dék el­ve­ze­té­sé­re szol­gá­ló ki­sebb-na­gyobb ro­vát­kák ala­kul­tak ki. A ke­mény száj­pad te­rü­le­te át­lyu­kadt a be­teg­ség­gel együtt já­ró csont­hár­tya­gyul­la­dás kö­vet­kez­té­ben. A láb­tő­cson­to­kon, va­la­mint a szár­ka­pocs- és a síp­csont fel­szí­nén csont­hár­tya­gyul­la­dás nyo­ma fi­gyel­he­tő meg. 

A há­rom sír­ban fér­fiak nyu­god­tak: a 271. sír­ban egy 48-57 éves, az 517.-ben egy 25-30 éves, az 518.-ban pe­dig egy 30-35 éves fel­nőtt csont­jait ta­lál­ták meg. A cson­tok mor­fo­ló­giai el­vál­to­zá­sa alap­ján ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re ju­tot­tak, hogy egy sú­lyos fer­tő­ző meg­be­te­ge­dés, va­ló­szí­nű­leg a lep­ra kór­ké­pe ál­la­pít­ha­tó meg. Ah­hoz azon­ban, hogy fel­te­vé­sük

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.