rubicon

Alkoholtilalom az Egyesült Államokban

Nemes vagy naiv kísérlet?
13 perc olvasás

A köz­is­mert mon­dás sze­rint a po­kol­ba ve­ze­tő út jó szán­dék­kal van ki­kö­vez­ve. Az ame­ri­kai al­ko­hol­ti­la­lom tör­té­ne­té­nél jobb il­luszt­rá­ció nem is kell a té­tel iga­zo­lá­sá­ra. A nagy adag dog­ma­ti­kus jó szán­dék­kal tá­mo­ga­tott kí­sér­let pon­to­san a re­mélt kö­vet­kez­mé­nyek­kel el­len­té­tes ha­tá­sok­kal járt. Az al­ko­hol­fo­gyasz­tás­hoz kap­csolt tár­sa­dal­mi visszás­sá­gok még job­ban el­ter­jed­tek és felerő­söd­tek; kö­zü­lük is kiemel­ke­dett a szer­ve­zett nagy­vá­ro­si bű­nö­zés. Az al­ko­hol­csem­pé­szeből me­sés be­vé­te­lek­re szert te­vő gengsz­te­rek az­tán a sze­ren­cse­já­ték­ba, pros­ti­tú­ció­ba – sőt po­li­ti­ku­sok­ba – fek­tet­ték a pro­fit egy ré­szét. Meg­szü­le­tett azon­ban a szer­ve­zett, mo­dern bűn­ül­dö­zés is az FBI előd­jé­vel. Az al­ko­hol­ti­la­lom bő egy év­ti­ze­des tör­té­ne­te az ame­ri­kai utó­pis­ta tár­sa­dal­mi re­for­me­rek ta­lán utol­só ko­moly kí­sér­le­te volt – és gyors bu­ká­sá­val az ilyen ál­mo­kat ker­ge­tő cso­por­tok ki­ke­rül­tek az ame­ri­kai tár­sa­da­lom fő­ ára­má­ból, va­ló­szí­nű­leg örök­re.

Ame­ri­ka

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.