rubicon

A váci diadalív

Történelmünk egyik különleges lenyomata
7 perc olvasás

IMP · FRANCISCO I M · THER · AUG · HUN · ET BOH · REG · PIIS FELICIBUS INVICTIS · IOSEPHO R · ROM · LEOPOLDO M · ANNAE ET CHRISTINAE R · PPBUSOB VACIUM PRAESENTI MAIESTATE EORUM TRIDUM BEATUM CHRISTOPHORUS S · R · E · CARDINALIS A MIGAZZII ARCUM IMAGINIBUS DOMUS AUGUSTATE INSIGNEM DECAVIT ANNO · M · DCC · LXIV ·

(A fen­sé­ges I. Fe­renc ró­mai császár és Má­ria Te­ré­zia, Ma­gyaror­szág és Csehor­szág boldog és ke­gyes ki­rá­lya, Jó­zsef győ­ze­del­mes ró­mai ki­rály, Li­pót és An­na és Krisz­ti­na ki­rá­lyi her­ce­gek há­rom­na­pi sze­ren­csés vá­ci tar­tóz­ko­dá­sá­ra emel­te e dia­dal­ívet a csá­szá­ri ház­nak Mi­gaz­zi Kris­tóf kar­di­ná­lis 1764-ben.)

Gróf Mi­gaz­zi Kris­tóf vá­ci püs­pök, aki 1764-ben már bé­csi ér­sek is volt, 1763 ok­tó­be­ré­ben ér­te­sült az udvar dön­té­sé­ről, hogy az or­szág­gyű­lés ide­je alatt Má­ria Te­ré­zia Vác­ra jön, sőt itt­lé­te alatt részt vesz Mi­gaz­zi uno­ka­hú­gá­nak, Mi­gaz­zi Bar­ba­rá­nak az es­kü­vő­jén. Azon nyom­ban, még no­vem­ber­ben át­jött Bécs­ből püs­pö­ki szék­vá­ro­sá­ba, hogy a ma­gas ven­dé­gek fo­ga­dá­sát idő­ben és mél­tó­kép­pen meg­szer­vez­ze. A ki­tün­te­tett ese­mény­re ké­szü­lőd­ve be­fe­jez­ték a vá­ros­há­za épü­le­tét, a fő ut­cá­ban (a fo­ga­dás út­vo­na­lán) a rossz há­zak he­lyett

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.