rubicon

A székely eredetkérdés

14 perc olvasás

Ez az írás azt mu­tat­ja be a ter­je­de­lem ad­ta ke­re­tek kö­zött, hogy me­lyek a székely kér­dés főbb vi­tás pont­jai, mi­lyen for­rá­sok áll­nak a ren­del­ke­zé­sünk­re, és mi­lyen – a tu­do­má­nyos­ság ha­tá­rain be­lül ma­ra­dó – fon­to­sabb el­mé­le­tek szü­let­tek az idők so­rán a prob­lé­ma megol­dá­sá­ra. Nem az a cél­ja te­hát, hogy va­la­me­lyik hi­po­té­zis he­lyes­sé­gét bi­zony­gas­sa. A mos­ta­ni­hoz ha­son­ló jel­le­gű át­te­kin­tés több is szü­le­tett (legutóbb pél­dául Ben­kő Elek tol­lá­ból), ezek azon­ban amel­lett, hogy el­té­rő szem­pon­tok sze­rint kö­ze­lí­tet­ték meg a té­mát, ter­je­del­mi­leg is meg­ha­lad­ják egy rö­vid össze­fog­la­lás ke­re­teit. 

Kik is azok a szé­ke­lyek? 

E szán­dé­kol­tan nem tu­do­má­nyos pre­cíz­ség­gel fel­tett kér­dés­re alap­ve­tően két meg­kö­ze­lí­tés­ből le­het – im­má­ron a tu­do­má­nyos­ság igé­nyeit is kielé­gí­tő – fe­le­le­tet ad­ni. Ha az ér­dek­lő­dés a szé­kely­ség nyel­vi, et­ni­kai ho­va­tar­to­zá­sá­ra irá­nyul, ak­kor az a vá­lasz, hogy a ma­gyar nem­zet szer­ves ré­szét al­ko­tó nép­cso­port, amely ma­gyar nyel­vű­sé­ge mel­lett

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.