rubicon

A reformáció Magyarországon

17 perc olvasás

A re­for­má­ció­ról szól­va né­hány alap­ve­tő megál­la­pí­tást kell ten­nünk. Elő­ször is le kell szö­gez­nünk, hogy az mint lel­ki-szel­le­mi éb­re­dés, tár­sa­dal­mi fo­lya­mat­ként tel­je­se­dett ki, nem pe­dig egyik nap­ról a má­sik­ra ha­tó vi­ha­ros, gyors átala­ku­lás­ként állt elő. Azután fon­tos az is, hogy nem üres, val­lás­ta­lan kö­zeg­be ér­ke­zett, ha­nem el­len­ke­ző­leg, val­lá­sos megúju­lást óhaj­tó tár­sa­da­lom­ba, azaz lé­te­zett sa­já­to­san ma­gyaror­szá­gi ka­to­li­kus re­form. Nem el­ha­nya­gol­ha­tó szem­pont az sem, hogy a re­for­má­ció né­metor­szá­gi kiin­du­lá­sa a kez­de­tek­ben erő­sen be­fo­lyá­sol­ta an­nak ma­gyaror­szá­gi megíté­lé­sét.

A ka­to­li­kus re­for­mot az al­só­pap­ság egyes tag­jai mel­lett a fe­ren­ce­sek kép­vi­sel­ték a leg­kö­vet­ke­ze­te­seb­ben. A ren­di elöl­já­ró­ság a szá­zad­for­du­ló tá­já­tól meg-megúju­ló rend­sze­res­ség­gel os­to­roz­ta azo­kat a rend­ta­go­kat, akik új­faj­ta írás­ma­gya­rá­za­tot gya­ko­rol­tak, „a tö­ké­le­te­sebb ob­szer­van­cia és szi­go­rúbb élet szel­le­mé­től ve­zet­ve a na­gyobb kon­ven­te­ket, és a kon­ven­tu­á­li­sok­tól át­vett tá­ga­sabb há­za­kat ott­hagy­va, alá­za­to­sabb és mos­to­hább he­lye­ket ke­res­nek fel la­ká­sul”, és a rend és az egy­ház „újabb re­for­má­ció­já­ra kons­pi­rál­tak” (in no­vam qu­an­dam re­for­ma­ti­o­nem cons­pi­ra­bant). Ez a meg­jegy­zés elárul­ja, hogy az „újí­tó, nyug­ta­lan, za­var­gó, nya­kas, pár­tos, az üd­vös­ség út­já­ról le­tért frá­te­rek” va­ló­já­ban nem er­kölcs­te­len ki­há­gá­saik miatt ál­lít­tat­tak pel­len­gér­re, ha­nem re­form­pár­ti­sá­gu­kat rót­ták fel ne­kik. Az új­sze­rű írás­ma­gya­rá­zat, az egy­há­zi hie­rar­chia és a szent­szék kri­ti­ká­ja kar­ölt­ve bon­ta­ko­zott ki a fe­ren­ce­sek kö­zött, már Lu­ther Már­ton fel­lé­pé­se előtt. Mindezt szo­ciá­lis ér­zé­keny­ség és tár­sa­da­lom­bí­rá­lat egé­szí­tet­te ki. En­nek a fo­lya­mat­nak adott újabb lö­kést a Né­metor­szág­ból in­dult éb­re­dés, s lett a re­form­ból re­for­má­ció.

MOHÁCS ELŐTT

Mo­hács előtt ez az öt­vö­ző­dés még nem jö­he­tett lét­re, mert az ál­ta­lá­nos né­met­el­le­nes lég­kör­ben a lu­the­ri re­for­má­ció az amúgy is gyű­lölt né­met be­fo­lyás erő­sí­tő­jé­nek tűnt fel, amit a ha­za meg­ron­tó­já­nak tar­tot­tak. A Kar­thau­zi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.