rubicon

A Nékosz legendája és valósága

A kommunista párt janicsárjai vagy a nép kollégistái?
13 perc olvasás
Élet­ko­ri sa­já­tos­ság, hogy az if­jak ál­ta­lá­ban ra­di­ká­li­san ta­gad­ják az idő­seb­bek vi­lá­gát. Így volt ez 1945-ben Ma­gyaror­szá­gon is, ami­kor a fia­ta­lok je­len­tős ré­sze „az egész vi­lág” „meg­for­ga­tá­sá­ra” ké­szült. Kik vol­tak és mit akar­tak ezek a „né­pi kol­lé­giu­mok­ba” tö­mö­rü­lő if­jak? A kom­mu­nis­ta párt ja­ni­csár­jai, akik tu­da­to­san vagy ön­tu­dat­la­nul az esz­köz sze­re­pét ját­szot­ták Ma­gyaror­szág szovjetizá­lásának po­li­ti­ká­já­ban, vagy pe­dig a ple­be­jus né­pi ra­di­ka­liz­mus olyan kép­vi­se­lői, akik szá­má­ra a nem­ze­ti ho­va­tar­to­zás is fon­tos volt?

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után lel­kes fia­ta­lok ez­rei da­lol­ták szer­te Ma­gyaror­szá­gon a „Sej a mi lo­bo­gón­kat fényes sze­lek fúj­ják” kez­de­tű dalt. Ke­ve­sen tud­ták kö­zü­lük, hogy egy mold­vai csán­gó nép­dal dal­la­má­ra ír­ta Jankovich Fe­renc köl­tő 1946-ban az in­du­ló szö­ve­gét. Ezek az if­jak mind né­pi kol­lé­gis­ták

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.