rubicon

A limanovai csata

6 perc olvasás

A nagy há­bo­rú százéves cen­te­ná­riu­ma kap­csán je­len­tős fi­gye­lem és ér­dek­lő­dés irá­nyul az Eu­ró­pát láng­ba bo­rí­tó el­ső vi­lág­há­bo­rú ese­mé­nyeire és hő­seire. 2014. de­cem­ber 11–14. közt a dél-­len­gyelor­szá­gi Li­ma­no­wa vá­ro­sá­ban len­gye­lek és ma­gya­rok kö­zös kon­fe­ren­ciá­val, ha­gyo­mány­őr­ző cso­por­tok be­mu­ta­tói­val, ko­szo­rú­zás­sal és is­ten­tisz­te­let­tel em­lé­kez­tek meg az 1914 ké­ső őszén, il­let­ve ko­ra te­lén ví­vott vi­lág­há­bo­rús küz­del­mek­ről. A cá­ri orosz had­se­reg már kö­rül­zár­ta Przemyśl erőd­vá­ro­sát, Krak­kó be­vé­te­lé­re ké­szült és be­tört a Ma­gyar Ki­rály­ság te­rü­le­té­re is. A Mo­nar­chia had­ve­ze­té­se ek­kor vak­me­rő had­já­rat­tal akar­ta vissza­vet­ni a nyu­gat-­ga­lí­ciai fron­tot, ám ter­ve­zé­si hi­bák miatt a had­já­rat si­ke­re kér­dé­ses volt, győz­tes be­fe­je­zé­se a ma­gyar hu­szá­rok hő­sies és ön­felál­do­zó helyt­ál­lá­sá­nak volt kö­szön­he­tő. A Li­ma­no­wa tér­sé­gé­ben el­he­lyez­ke­dő Jab­lo­niec-­ge­rin­cre vissza­hú­zó­dó hu­szá­rok az ál­lás­harc­ra al­kal­mat­lan fel­sze­re­lés­sel és fegy­ver­zet­tel, nagy ál­do­za­tok árán ver­ték vissza az orosz tö­meg­ro­ha­mo­kat, fe­dez­ve az orosz 3. had­se­reg el­len har­co­ló Roth-­had­se­reg­cso­por­tot. 

Az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.