rubicon

A legfelsőbb hadúr

6 perc olvasás

Horthy Miklós kormányzó nemcsak Magyarország államfője, hanem a Magyar Királyi Honvédség első számú vezetője is volt. Gyakorlatilag ugyanazon jogokkal rendelkezett, mint az egykori Osztrák–Magyar Monarchia uralkodói. A legfelsőbb hadúr nélkül érdemi döntés a hadügyekkel kapcsolatban nem születhetett (volna). Hogy voltak kivételek, ezt tudjuk, s ezek a kivételek nemegyszer meghatározták az ország sorsát.

1919. jú­nius 5-én, a Ká­ro­lyi Gyu­la gróf ve­ze­té­sé­vel mű­kö­dő sze­ge­di el­len­for­ra­dal­mi kor­mány­nak nagy­bá­nyai Hor­thy Mik­lós al­ten­ger­nagy lett a ha­dügy­mi­nisz­te­re. Az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chia ha­di­ten­ge­ré­sze­té­nek utol­só pa­rancs­no­ka el­ső in­téz­ke­dé­sei kö­zött ren­del­te el egy ma­gyar nem­ze­ti had­se­reg felál­lí­tá­sát. „A vö­rös ter­ror le­küz­dé­sé­re, va­la­mint a tör­vé­nyes rend és a biz­ton­ság hely­reál­lí­tá­sa cél­já­ból” lét­re­ho­zott had­se­reg tag­jai olyan meg­bíz­ha­tó, öt­ven év­nél fia­ta­labb tisz­tek és al­tisz­tek le­het­tek, akik 1918. ok­tó­ber 31-e előtt szol­gál­tak, ti­zen­két ha­vi front­szol­gá­lat­tal ren­del­kez­tek, il­let­ve ve­zér­ka­ri szol­gá­la­tot tel­je­sí­tet­tek.

Az or­szág el­ső ka­to­ná­ja

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.