rubicon

A Kreml „csapdája"

A német egyesülés „elmulasztott lehetősége". Az 1952. már­ciu­si Sztá­lin-jegy­zék
11 perc olvasás

A Sztá­lin-jegy­zék óta nem szűnt meg a kér­dés: va­jon Sztá­lin ko­mo­lyan gon­dol­ta-e ja­vas­la­tát? Va­ló­ban kész lett vol­na-e 1952 már­ciu­sá­ban ar­ra, hogy a Né­met Szo­cia­lis­ta Egy­ség­pár­tot és ve­ze­tő­jét, Wal­ter Ul­brich­tot egy­sze­rűen ejt­se a ha­ta­lom­ból, és az NDK né­met­jeit egy össz­né­met ál­lam ke­re­tei­be bo­csás­sa? A kortársak nagy ré­sze a ja­vas­lat­ban csel­fo­gást lá­tott: Sztá­lin a nyu­ga­ti po­li­ti­ka gé­pe­ze­té­be csak ho­mo­kot akar szór­ni és ez­zel a NATO kiépí­té­sét megaka­dá­lyoz­ni.

Az Eu­ró­pai Vé­del­mi Kö­zös­ség­ről fo­lyó tár­gya­lá­sok zá­ró sza­ka­szá­ban, 1952. már­cius 10-én a Kreml az Egye­sült Ál­la­mok, Nagy Bri­tan­nia és Fran­ciaor­szág kép­vi­se­lői­nek Ter­ve­zet egy Né­metor­szág­gal kö­ten­dő bé­ke­szer­ző­dés­ről cí­men azo­nos szö­ve­gű jegy­zé­ket nyúj­tott át. A jegy­zék­ben Moszk­va Né­metor­szág ál­la­mi egy­sé­gé­nek hely­reál­lí­tá­sát java­sol­ta, oly mó­don, hogy a meg­szál­ló ha­tal­mak fegy­ve­res erőit ki­von­nák mind­két né­met ál­lam­ból, a né­me­tek min­den de­mok­ra­ti­kus sza­bad­ság­jo­got meg­kap­nak, gaz­da­sá­gi ön­ál­ló­sá­gu­kat ga­ran­tál­ják, sőt, sa­ját had­se­re­get is ál­lít­hat­nak.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.