rubicon

A hitleri hadigazdaság

16 perc olvasás

A versailles-i bé­ke­szer­ző­dés Né­metor­szág szá­má­ra nem­csak te­rü­le­ti vesz­te­sé­get ered­mé­nye­zett, ha­nem a had­erő­re vo­nat­ko­zó szi­go­rú kor­lá­to­zá­so­kat is. Ezek kö­vet­kez­té­ben a szá­raz­föl­di had­se­reg mindössze 100 000 fős le­he­tett (4000 tiszt­tel és ve­zér­kar nél­kül), ame­lyet a köz­tár­sa­ság hí­vei is ke­vés­nek tar­tot­tak. Kon­szen­zus ala­kult ki ar­ról, hogy az or­szág meg­fe­le­lő vé­del­mé­hez há­rom­szor ek­ko­ra had­se­reg­re vol­na szük­ség. Emel­lett meg­fosz­tot­ták Né­metor­szá­got ne­héz­fegy­ve­rei­től, lé­gie­re­jé­től, flot­tá­ja csak kis víz­ki­szo­rí­tá­sú ha­jók­ból áll­ha­tott 15 ezer fős le­gény­ség­gel. 

Búj­ta­tott had­se­reg­fej­lesz­tés Hitler szemléje a hadiflotta felett a Scharnhorst csatahajó fedélzetén, 1939

E kor­lá­to­zá­sok ki­ját­szá­sa az egész wei­ma­ri kor­szak­ban na­pi­ren­den volt. Kez­det­ben a had­se­reg tá­mo­gat­ta a fél­ka­to­nai ala­ku­la­tok fennál­lá­sát, köz­vet­le­nül fi­nan­szí­roz­ta az ún. fe­ke­te Reichswehr mű­kö­dé­sét. Az an­tantel­lenőr­zés és Né­metor­szág kül­po­li­ti­kai moz­gás­te­re ér­de­ké­ben eze­ket az il­le­gá­lis ala­ku­la­to­kat az év­ti­zed kö­ze­pé­re több­nyi­re fel­szá­mol­ták. Emel­lett – ké­sőbb ehe­lyett – olyan tit­kos együtt­mű­kö­dé­sek ala­kul­tak ki, ame­lyek le­he­tő­vé tet­ték a ha­di­tech­ni­ka fej­lesz­té­sét. Gyü­möl­csö­ző kap­cso­lat jött lét­re a Szov­jetunió­val, amely le­he­tő­vé tet­te új fegy­ve­rek ki­fej­lesz­té­sét és ki­pró­bá­lá­sát, mi­köz­ben a né­met ka­to­nai tu­dás a szov­jet had­se­re­get is gaz­da­gí­tot­ta. Hit­ler – a né­met kom­mu­nis­ták ül­dö­zé­se el­le­né­re – fenn­tar­tot­ta a Szov­jetunió­val va­ló együtt­mű­kö­dést, ame­lyet 1933. feb­ruár 25-én hi­tel­szer­ző­dés­sel, majd 1933. áp­ri­lis 4-én a ba­rát­sá­gi szer­ző­dés meg­hosszab­bí­tá­sá­val nyo­ma­té­ko­sí­tott.

A ha­di­flot­ta a hú­szas évek­ben gya­kor­la­ti­lag fel­tér­ké­pez­te a tel­jes gló­buszt (föld­raj­zi, ten­ge­ri, ég­haj­la­ti, me­teo­ro­ló­giai vi­szo­nyok stb.), mi­után az el­ső vi­lág­há­bo­rús ten­ge­ri blo­kád kö­vet­kez­té­ben dokt­rí­nát vál­tott, s egy kö­vet­ke­ző le­het­sé­ges há­bo­rú ese­tén

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.