rubicon

A Gestapo

Náci államvédelmisek. Hitler politikai rendőrsége
19 perc olvasás

A Ges­ta­po (Ge­hei­me Sta­ats­po­li­zei – Tit­kos Ál­lam­rend­őr­ség) bűn­ügyi és po­li­ti­kai rend­őr­ség volt a hit­le­ri Né­metor­szág­ban. Fő felada­ta – a nem­ze­ti­szo­cia­liz­mus el­nyo­mó in­téz­mé­nye­ként Né­metor­szág­ban, majd a ná­ci meg­szál­lás után Eu­ró­pá­ban is – az ál­lam­elle­nes te­vé­keny­ség ül­dö­zé­se volt. Ôrizet­be ve­het­te és kon­cent­rá­ciós tá­bor­ba küld­het­te a nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta ál­la­mot ve­szé­lyez­te­tő po­li­ti­kai ellen­fe­le­ket, de zsi­dók, ho­mo­sze­xu­á­li­sok, úgy­ne­ve­zett „aszo­ciá­li­sok” és a „mun­ká­tól iszo­nyo­dók”, va­la­mint az il­le­ga­li­tás­ban ak­tív Je­ho­va ta­núi is a lá­tó­szö­gé­be ke­rül­tek. A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú alatt a Ges­ta­po dön­tő sze­re­pet vál­lalt az euró­­pai zsi­dó­ság ül­dö­zé­sé­ben, de­por­tá­lá­sá­ban és meg­gyil­ko­lá­sá­ban. Tag­jait be­so­roz­ták az Euró­pa ke­le­ti te­rü­le­tein „tisz­to­ga­tást” vég­ző, ún. be­ve­té­si cso­por­tok­ba (Ein­satz­grup­pe), s a meg­szállt or­szá­gok­ban is küz­dött az el­lenál­lá­si moz­gal­mak el­len. A nürn­ber­gi pe­rek­ben bűn­szer­ve­zet­nek mi­nő­sí­tet­ték.

A

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta