rubicon

A finn–szovjet háború

1939. november 30.–1940. március 13.
15 perc olvasás

Fo­lyó­ira­tunk 2009/9. szá­má­ban kö­zöl­tük Vi­li­sics Fe­renc és Ni­i­na Ala-Fos­si cik­két azok­ról a ma­gyar ön­kén­te­sek­ről, akik a Szov­jet­unó ál­tal meg­tá­ma­dott Finnor­szág meg­se­gí­té­sé­re vál­lal­koz­tak. Szer­zőink en­nek a misszió­nak a tör­té­ne­tét tár­ták fel, s utá­na­jár­tak an­nak is, hogy azon a te­le­pü­lé­sen, ahol a ma­gyar ön­kén­te­sek ki­kép­zé­se zaj­lott, mi­lyen em­lé­ke­ket őriz­nek azok a ma már idős em­be­rek, akik  ta­lál­koz­tak a ma­gyar ka­to­nák­kal. Írá­sunk meg­je­le­né­se nagy ér­dek­lő­dést vál­tott ki. Töb­ben je­lent­kez­tek, akik­nek csa­lád­tag­ja ott volt az ön­kén­te­sek kö­zött Finnor­szág­ban. Egy Kár­pát­al­ján élő ol­va­sónk ké­pe­ket is őriz édes­ap­ja, Szi­lá­gyi Sán­dor finnor­szá­gi te­vé­keny­sé­gé­ről. Egy svédor­szá­gi ol­va­sónk pe­dig ar­ról szá­molt be, hogy svéd ön­kén­te­sek is részt vet­tek a har­cok­ban. (Az aláb­biak­ban az ő ké­pei­ket is lát­hat­ják.) El­múlt évi cik­künk­ben ke­vés szó esett a té­li há­bo­rú ka­to­nai és dip­lo­má­ciai vo­nat­ko­zá­sai­ról. Ezút­tal – köz­kí­vá­nat­ra – ezt a hiányt pó­tol­juk, s kü­lön ki­té­rünk a ma­gyar kor­mány ke­vés­sé is­mert bé­ke-e­lő­ké­szí­tő te­vé­keny­sé­gé­re.

A

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.