rubicon

A felzárkózás elakadása

A bizalmatlanság terhe a felzárkózásban
7 perc olvasás

A nyu­gat-­eu­ró­pai ál­la­mok­hoz va­ló gyors gaz­da­sá­gi fel­zár­kó­zás a rend­szer­vál­tás és az Eu­ró­pai Unió­hoz tör­té­nő csat­la­ko­zás egyik leg­fon­to­sabb ígé­re­te volt. A ko­ra­be­li ígé­re­tek ha­mis­sá­ga má­ra nyil­ván­va­ló­vá vált, és kö­zel két év­ti­zed­del az átala­ku­lás után ál­ta­lá­nos kiáb­rán­dult­ság jel­lem­ző. Bár a kez­de­ti visszaesés után az 1990-es évek má­so­dik fe­lé­ben a ma­gyar nö­ve­ke­dé­si ütem át­la­go­san két szá­za­lék­pont­tal ha­lad­ta meg az Eu­ró­pai Unió rá­tá­ját, a fej­lett or­szá­gok­hoz ké­pest az egy fő­re ju­tó jö­ve­del­mek kü­lönb­sé­ge en­nek el­le­né­re to­vább nőtt, és 2004 óta a fel­zár­kó­zá­si fo­lya­mat is je­len­tő­sen le­las­sult. 

Ma­gyaror­szá­gon a fel­zár­kó­zást ve­szé­lyez­te­tő két leg­fon­to­sabb és egy­más­sal

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.